04 Iulie 2020

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere specifică de secretar general a comunei Ardusat, Județul Maramureș

23 Septembrie 2019
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA ARDUSAT
Nr. 2656 din 23.09.2019

Anunț

concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere specifică de secretar general a comunei Ardusat, Județul Maramureș

Unitatea Administrativ Teritorială comuna Ardusat, Județul Maramureș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere specifică vacantă de Secretar general a comunei Ardusat, Județul Maramureș în data de 24 octombrie 2019, ora 10:00 – proba scrisă
Condiții pentru ocuparea funcției publice de conducere specifică vacantă de Secretar general a comunei Ardusat:
 1. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 alin (1) din Ordonanța de urgență 57/2019 privind Codul Administrativ
 2. Studii:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în stiinte juridice, administrative sau stiinte politice;
  • studii universitare de master absolvite cu diploma in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare functiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art. 153 alin ocuparii. (2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice 5 ani;
 4. Alte condiții specifice: În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 465 alin. (3) şi art. 468 alin. (2) lit. a), pot candida şi persoane care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:
  1. persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a);
  2. persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;
  3. persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.
   • Ocuparea functiei publice prevazută la pct.4 se face pe perioadă nedeterminată, cu obligatia absolvirii cu diplomă a studiilor universitare de master în specialitatea juridică, administrativă sau stiinte politice, în termen de 4 ani de la data numirii, sub sanctiunea eliberarii din funcție.
 5. Concursul se organizează la: Sediul Primăriei Comunei Ardusat, Comuna Ardusat Str.Pricipală nr. 30, Județul Maramureș, în data de 24 octombrie 2019 ora 10:00 – proba scrisă.
 6. Proba de interviu: data și ora susținerii interviului se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă, la sediul Primăriei Comunei Ardusat și pe pagina de internet.
 7. Dosarele se depun în perioada 23.09 – 14.10.2019 la Secretariatul Primăriei comunei Ardusat, persoană de contact Marchiș Marioara – secretar comisie de concurs, telefon 0262-265241, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 cu modificările și completările ulterioare:
  1. formularul de înscriere prevazut în anexa nr. 3;
  2. curriculum vitae, modelul comun european;
  3. copia actului de identitate;
  4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
  5. copiie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
  6. copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea în munca si, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
  7. copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
  8. cazierul judiciar;
  9. declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
   • Copiile după actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, cu excepția documentului de la litera c care se poate transmite și în format electronic pe adresa de e-mail a secretarului comisiei.
   • Documentele prevăzute la lit.a, i precum și modelul adeverinței care să ateste vechimea în muncă și după caz în specialitatea studiilor se regăsesc pe site-ul Primăriei Comunei Ardusat la secțiunea CARIERA sau direct la secretarul comisiei de concurs.
 8. Selecția dosarelor de concurs. În termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. Rezultatele selectiei dosarelor de înscriere se afișează, la sediul primăriei Ardusat si pe pagina de internet în termenul prevazut la alin. (1).
Relații suplimentare se pot obține la Secretariatul primăriei comunei Ardusat telefon 0262-265241 sau la sediul Primăriei birou Secretariat.

Primar,
Rus Ciprian-Vasile

Bibliografie

Pentru concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere specifică de secretar general a comunei Ardusat, Județul Maramureș

 1. Constituția României
 2. OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
 3. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petitiilor;
 5. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, actualizată cu modificarile si completarile ulterioare
 6. Legea 24/2000 (r2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 7. Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr.544/2001-privind liberul acces la informatiile de interes public cu completarile si modificarile ulterioare;
 

Atribuțiile postului

Art.1. Avizează proiectele de hotarâri si contrasemneazî pentru legalitate dispozitiile primarului, hotărârile consiliului local;
Art.2. Participă la sedintele consiliului local;
Art.3. Asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, precum si între acestia si prefect;
Art.4. Coordonează organizarea arhivei si evidenta statistică a hotarârilor consiliului local si a dispozitiilor primarului;
Art.5. Asigură transparența și comunicarea către autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la art.1;
Art.6. Asigură procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului- verbal al sedintelor consiliului local si redactarea hotarârilor consiliului local;
Art.7. Asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia;
Art.8. Poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;
Art.9. Efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședintele consiliului local a consilierilor locali;
Art.10. Numară voturile si consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă presedintelui de sedinta, sau, dupa caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
Art.11. Informează presedintele de sedinta, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul si la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecarei hotarâri a consiliului local;
Art.12. Asigură întocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;
Art.13. Urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotarâri ale consiliului local, să nu ia parte consilierii locali care nu se încadrează în prevederile legale, informează președintele de sedință, sau, dupa caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevazute de lege în asemenea cazuri;
Art.14. Certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
Art.15. Asigură transparenta si comunicarea către autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate, in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,cu modificarile si completarile ulterioare;
Art.16. Eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii; elibereaza copii sau extrase de pe actele de stare civila pe care le înregistrează şi le cerifică prin semnatură ca fiind conforme cu originalul;
Art.17. Legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale, în condiţiile legii;
Art.18. Coordonează compartimentele şi activităţile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;
Art.19. Coordonează şi alte servicii ale aparatului propriu de specialitate, stabilite de primar;
Art.20. Initiază si organizează acțiunile de cunoaștere a legilor și a celorlalte acte normative ale administratiei publice centrale sau locale de către toti angajatii Comunei Ardusat;
Art.21. Coordonează și aplică în părțile ce-l privesc, activitățile legate de aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
Art.22. Îndeplineste obligatiile ofiterului de stare civila, în baza dispozitiei primarului;
Art.23. Întocmește acte de stare civilă, răspunde de integritatea registrelor , a certificatelor de stare civilă și a altor imprimate și materiale necesare activității de stare civilă și de păstrare a acestora în deplină siguranță;
Art.24. Răspunde de arhiva de stare civila și asigura securitatea, conservarea si folosința legală a imprimatelor cu regim special și a celorlalte documente de stare civilă;
Art.25. Întocmeste și trimite la cerere extrase pentru uzul autorităților publice, dupa actele de stare civilă;
Art.26. Înaintează registrele de stare civila după completare, în termen de 30 zile (exemplarul II) la serviciul de resort al judetului;
Art.27. Înaintează în termenele legale (sau stabilite) diverse statistici, livrete militare, adeverinte de recrutare buletinele de identitate ale celor decedati, la organele de specialitate;
Art.28. Ia măsuri de reconstituire a registrelor de stare civila pierdute ori distruse dupa exemplarele existente la organul judetean de specialitate;
Art.29. Oferă consultanță de specialitate și organizează în cele mai bune condiții oficierea căsătoriilor;
Art.30. Constată și sancționează potrivit prevederilor legale, faptele ce constituie contravenții la regimul stării civile;
Art.31. Întocmește buletine statistice și situații cu privire la starea civilă și le transmite terților solicitanți în termenele legale prevazute;
Art.32. Completează și eliberează livretele de familie și operează în acestea mențiunile necesare a fi consemnate;
Art.33. Transcrie actele de nastere, casatorii și decese din străinatate;
Art.34. Întocmește actele de nastere ca urmare a adoptiilor cu efecte depline de comunicare a acestora la locul nasterii;
Art.35. Efectuează inventarierea anuală în luna decembrie a documentelor de stare civilă și înaintează spre aprobare procesul verbal de inventariere, conducerii executive;
Art.36. Întocmește actele necesare schimbării de nume;
Art.37. Coordoneaza efectuarea anchetelor sociale de catre persoana specializata, angajata a Comunei si elaboreaza dispozitii de instituirea curatelei pe care o prezinta spre semnare conducerii executive a Comunei;
Art.38. Urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal;
Art.39. Întretine lunar pagina de prezentare a institutiei pe internet prin postarea hotărârilor Consiliului Local si a altor actiuni pe care conducerea executivă a comunei le consideră necesare a fi aduse la cunoștinșa opiniei publice, colaborând cu firma care asigură întretinerea paginii de internet.
Art.40. Sprijină conducerea executivă a Comunei în organizarea și desfășurarea alegerilor, a recesămintelor și altor actiuni sociale de impact local;
Art.41. Coordonează și verifică modul de completare și tinere la zi a registrului agricol de către persoana desemnată cu această activitate;
Art.42. Întocmeşte lucrările privind deschiderea procedurii succesorale notariale;
Art.43. Îndeplineşte atribuţii în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a comunei Ardusat;
Art.44. Răspunde de predarea la arhivă a tuturor documentelor gestionate sau întocmite conform procedurii de arhivare aprobate de conducerea executiva a Comunei;
Art.45. Controlează activitatea de ordonare, inventariere si selectionare a arhivei institutiei si păstrarea acesteia de către persoana împuternicită cu gestiunea fondului arhivistic; Informează de urgență, in scris, conducerea executiva a Comunei în situația în care constată nerespectarea procedurilor de arhivare, păstrare și distrugere a documentelor de către angajații comunei;
Art.46. Ține evidenta datelor privind personalul angajat, respectiv a programului REVISAL, a dosarelor personalului propriu si a contractelor de muncă,efectuează lucrările legate de angajarea,transferarea, pensionarea sau încetarea rapoartelor de muncă pentru persoanele angajate ale Primariei, respectând întru totul procedurile de angajare respectiv de încetare a raporturilor de muncă, aprobate de conducerea executivă a Comunei;
Art.47. Verifică nivelul de salarizare și actualizarea acestuia de către compartimentul financiar-contabil, ori de câte ori se impune, prin reglementări legale;
Art.48. Gestionează evidența performanțelor profesionale individuale în baza aprecierilor șefilor ierarhici, conform legislatiei în vigoare si coordonează activitatea prin care se promovează în functii, clase, grade sau trepte profesionale ale funcționarilor publici, cât si a personalului contractual, din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
Art.49. Urmareste întocmirea fișelor postului și a atributiilor de serviciu specifice locurilor de muncă din instituție, asigură actualizarea acestora ori de câte ori apar schimbări ale conținutului muncii acestora; efectuează cercetarea administrativă sau disciplinară în calitate de președinte a comisiei de cercetare, numită de Primarul Comunei prin dispozitie scrisă;
Art.50. Întocmește și actualizează lunar dosarele profesionale pentru aparatul de specialitate al Comunei și ține legătura cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
Art.51. Urmărește modul de desfășurare a acțiunilor și sarcinilor ordonate de conducerea executivă a Comunei, prin dispozitii, estimează consecințele care decurg din neîndeplinirea acestor sarcini și atribuțiuni și informează de îndată conducerea executivă a comunei pentru a se putea lua din timp măsuri corective; Art.52. Întocmește și înaintează conducerii executive Planul de Audit intern și inspecții și participă la angajarea personalului sau a firmelor specializate în efectuarea auditului public intern. Participă împreună cu personalul desemnat de conducerea executivă a Comunei la diverse inspecții și controale, pe tematici;
Art.53. Îndeplinește funcția de inspector protectie civilă;
Art.54. Pe perioada concediilor substituie și este substituit de către persoanele nominalizate în dispoziția Primarului Comunei;
Art.55. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul local sau de către primar;

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/comunaardusat/public_html/templates/ardusat/html/com_k2/templates/default/item.php on line 283
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.