COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

ANUNŢ privind examenul / concursul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Comunei Ardusat

02 August 2021
Primăria Comunei Ardusat anunţă organizarea unui examen/concurs în vederea promovării funcţionarilor publici în grad profesional imediat superior.

Examenul/ Concursul se desfăşoară potrivit O.U.G nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare şi cu prevederile H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii de participare cumulative:
 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 • să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Examenul va avea loc în data de 01.09.2021, ora 10:00 proba scrisă, la sediul Primăriei Comunei Ardusat, strada Principala, nr.30, Ardusat, Maramureș.

Proba interviului pentru persoanele declarate “admis” se va anunța odată cu afișarea rezultalelor la proba scrisă.

Dosarele de examen se depun la sediul Primăriei Comunei Ardusat, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului, pe site-ul instituției cât și la sediul Primăriei Ardusat, respectiv până în data de 21.08.2021.

Dosarul de examen/concurs va cuprinde:
 1. Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a H.G.R. nr. 611/2008;
 2. Copia carnetului de muncã sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 3. Copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul s-a aflat în activitate;

I. Bibliografie promovare în grad profesional imediat superior comună compartimentelor:
 1. Constituția României, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 2. OUG nr. 57 privind Codul administrativ, Parte I Dispozitii generale, Partea III, Administrația publică locală, Partea VI Statutul funcționarilor publici, Partea VII Răspunderea administrativa.
 3. Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați,republictă-integral.
 4. Ordonanța 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată-integral.

II. Bibliografie promovare în grad profesional imediat superior specifică compartimentelor:

Compartiment asistență socială
 • Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare - integral
 • Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare - integral
 • Legea 448/2006,republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare - integral
 • Hotărârea guvernului nr 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - integral
 • Legea 292/2011 privind asistenta sociala, cu modificările și completările ulterioare – integral

Compartiment achiziții
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare - integral
 • Hotărârea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare - integral
 • Legea 101/2016 privind căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și organizarea și funcționarea Consiliului Național de Solutionare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare – integral
 • Lege 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare-integral

Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana de contact: Mărieș Oana Augusta Teodora, secretar general al comunei Ardusat, telefon 0262-265241, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Primarul Comunei Ardusat
Ciprian-Vasile Rus
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.