19 Ianuarie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical comunitar

29 Octombrie 2020
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA ARDUSAT
Nr. 2810/29.10.2020

ANUNȚ

Primăria Comunei Ardusat, județul Maramureș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical comunitar.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii necesare – studii postliceale sanitare în specializarea asistență medicală generală;
 • membru al Ordinului asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • proba scrisă în data de 20.11.2020, ora 10.00;
 • proba de interviu 24.11. 2020, ora 10.00; În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comuna Ardusat, Str. Principală nr. 30 județul Maramureș, telefon 0262/265241, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Primar,
Rus Ciprian-Vasile


Bibliografie

 1. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; PARTEA a VI-a,TITLUL III Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice, CAPITOLUL I Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice. CAPITOLUL III Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia, CAPITOLUL IV Încadrarea și promovarea personalului contractual CAPITOLUL V Managementul personalului contractual din administrația publică și gestiunea raporturilor juridice.
 2. O.U.G nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătații Publice către autoritățile administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 3. H.G. nr 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătații către autoritățile administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 4. Hotărârea nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară
 5. Hotărârea. nr. 2/2009 privind adoptarea codului de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România;
 6. O.U.G. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr 448/2006, privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată;
 8. L. Tirică, Urgențe medico-chirurgicale – Sinteze – Editura Medicală;
 9. L. Tirică, Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali partea a doua

Primar,
Rus Ciprian-Vasile

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/comunaardusat/public_html/templates/ardusat/html/com_k2/templates/default/item.php on line 283
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.