COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârile Consiliului local

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derulararea măsurilor educative la nivelul Comunei Ardusat
privind aprobarea actului adițional la contractul de "Servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si institutii, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori" - pentru comuna Ardusat, jud. Maramures, anul 2019
pentru transmiterea unui teren în suprafaţă de 168 mp, proprietate publică a comunei Ardusat, din administrarea Consiliului Local al comunei Ardusat, în proprietatea publică a statului și administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei ARDUSAT, pe anul 2019
privind acordul de principiu pentru trecerea unei suprafețe de teren (aproximativ 168 metri pătrați) din domeniul public a Comunei Ardusat și administrarea Consiliului local Ardusat în domeniul public al statului și administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
privind utilizarea sumei de 30.000 lei din excedentul anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului pe anul 2019
privind alegerea președintelului de ședință pe o perioadă de trei luni
privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare în instanță pentru Dosar. nr 14439/182/2018-obiectul dosarului fond funciar DEGENFELD-SCHOMBURG PAUL-FRANCISC-AUGUSTIN-CRISTOF
privind aprobarea Devizului General actualizat si a principalilor indicatori pentru obiectivul de investiții "MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA ARDUSAT, JUDETUL MARAMURES"
privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati la finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Modernizare străzi Șiru Mic și Șiru Mare în localitatea Ardusat, Comuna Ardusat, județul Maramureș"
cu privire la constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
privind insusirea Raportului anual a Primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei Ardusat pentru anul 2018
darea în administrare a unor bunuri apartinand domeniului public de interes local al comunei Ardusat, către Școala gimnazială Ardusat
privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu de venituri și cheltuieli și a situațiilor financiare la data de 31.12.2018
privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2019 –Comuna ARDUSAT, pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
privind aprobarea contractului de "Servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si institutii, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori" - pentru comuna Ardusat, jud. Maramureș”
privind aprobarea prețului de pornire la licitație, pentru masa lemnoasă pe picior din partida 1345820 P aferentă anului 2019-UAT Comuna ARDUSAT
privind aprobarea prelungirii cu 9 luni (pînă la 31.12.2019) a scrisorii de garanție bancară nr. IG 113305877 din 02.11.2011 în valoare de 2.420.000 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finanțarea obiectivelor derulate prin P.N.D.R
privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei Ardusat până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general, dar nu mai târziu de data 31.12.2023
privind implementarea proiectului "REALIZARE TROTUARE ÎN LOCALITATEA ARIEȘUL DE CÂMP,COMUNA ARDUSAT JUDEȚUL MARAMUREȘ"
Pagina 1 din 3
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.