26 Octombrie 2020

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 14 din 31.07.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREȘ
CONSILIUL LOCAL ARDUSAT

HOTĂRÂRE nr. 14 / 31.07.2018
privind transformarea funcţiei publice vacante de Consilier juridic, grad profesional debutant, în funcţia publică de Consilier juridic, grad profesional superior și a funcției publice vacante de Consilier grad profesional debutant – Compartiment resurse umane stare civilă, în funcția publică Consilier grad profesional superior cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat și în fondurile bugetare anuale alocate

          În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, analizând temeiurile juridice respectiv prevederile: a) art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b), raportate la cele ale art. 63 alin. (5) lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          b) art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          d) Hotărârii Consiliului Local al comunei Ardusat nr. 25/30.09.2015 din privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale comunei ARDUSAT,
          luând act de:
  1. Nota de fundamentare a primarului comunei Ardusat, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 2008/27.07.2018;
  2. raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ardusat, înregistrat sub nr. 1993/24.07.2018;
  3. raportul 2015/30.07.2018 conţinând avizul favorabil al Comisiei de specialitate Buget-finanțe a Consiliului Local

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ARDUSAT adoptă prezenta hotărâre:

          Art.1. (1) Se aprobă transformarea funcţiei publice vacante de Consilier juridic,clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului juridic, în funcţia publică de Consilier juridic, clasa I,grad profesional superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat și în fondurile bugetare anuale alocate.
          (2) Se aprobă transformarea funcţiei publice vacante de Consilier,Clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Resurse umane-stare civilă, în funcţia publică de Consilier,clasa I grad profesional superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat și în fondurile bugetare anuale alocate.
          (3) Situaţia prevăzută la alin. (1) și alin. (2) se comunică, în termen de 10 zile, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
          Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primariei comunei Ardusat şi se transmite către:
  • Primarul UAT Ardusat, domnul Rus Ciprian-Vasile,
  • Instituţia Prefectului judeţul Maramureș,
  • Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
  • Secretariat – Resurse umane UAT Ardusat

Presedinte de sedinta,
Leș Daniel-Sorin
Contrasemneaza 
P. Secretar,
Tarța Georgel Mircea

Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 11 consilierii prezenti din numarul total de 11.
impotriva - 0, aptinerii - 0,
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.