26 Octombrie 2020

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 15 din 31.07.2018

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA ARDUSAT
CONSILIUL LOCAL
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE nr. 15 / 31.07.2018
privind aprobarea participării Comunei Ardusat la constituirea "Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie Gaz Maramureş"

          Având în vedere Expunerea de motive nr.1983/24.07.2018 a Primarului Comunei Ardusat, şi Raportul Compartimentului Financiar - contabil;
          Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru agricultură, urbanism și amenajarea teritoriului;
          În baza prevederilor:
  • Legii nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilitate, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legii nr. 123/ 2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • H.G. nr. 855/ 2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statalului – cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară;
  • O.G. nr. 26/ 2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 156/ 2018 privind aprobarea participării Judeţului Maramureş la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie Gaz Maramureş”;
          În temeiul prevederilor art. 11 – 13 şi ale art. 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1. Se aprobă participarea Comunei Ardusat la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie Gaz Maramureş”.
          Art.2. Se aprobă Actul constitutiv al „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie Gaz Maramureş”, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă Statutul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie Gaz Maramureş”, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.
          Art.4. Se împuterniceşte Primarul Comunei Ardusat , domnul RUS Ciprian-Vasile ,să semneze toate documentele care vizează constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie Gaz Maramureş”.
          Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureș;
  • Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Secretarului comunei Ardusat;
  • Consiliile locale participante la constituirea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie Gaz Maramureş”.

Presedinte de sedință
Leș Daniel- Sorin
Avizat pentru legalitate 
P. Secretar,
Tarța Georgel Mircea

Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 11 consilierii prezenti din numarul total de 11.
impotriva 0, aptinerii 0
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.