26 Octombrie 2020

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 16 din 14.08.2018

JUDEȚUL MARAMURES
Comuna ARDUSAT
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 16 / 14.08.2018
PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT

PROIECT „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA NORD VEST” cod Mysmis 125153
Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Prioritatea de Investitii 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare
Apel de proiecte nr. POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI

          Având în vedere:
          Adresa nr 7988/10.08.2018 a Instituției prefectului – Județul Maramureș
          Acordul de parteneriat între MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect şi UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA ARDUSAT – partener, în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Expunerea de motive nr.2104/ 13.08.2018 a Primarului Comunei Ardusat, şi Raportul Compartimentului Financiar - contabil;
          Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiilor de specialitate Buget-finanțe și Cultură învățământ;
          În temeiul prevederilor art. 14, art.38 şi ale art. 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ARDUSAT HOTĂRĂȘTE:

          ART.1. Se aprobă proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA NORD VEST” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, propritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare nr. apelului de proiecte nr . POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI.
          ART.2. Se aprobă acordul de parteneriat între MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect şi UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA ARDUSAT – partener, în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          ART.3. Se aprobă valoarea totală a Obiectivului "Grădiniţa cu program normal Ardusat, Ardusat, județ Maramureş", în cuantum de 217675,08 lei (inclusiv TVA) – aferentă activităților derulate de UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA ARDUSAT.
          ART.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA ARDUSAT, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 4353,5 lei, reprezentând cofinanțarea Obiectivului "Grădiniţa cu program normal Ardusat, Ardusat, județ Maramureş" cuprins în proiectul „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA NORD VEST” - cod Mysmis 125153.
          ART.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata realizării Obiectivului "Grădiniţa cu program normal Ardusat, Ardusat, județ Maramureş", pentru implementarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA NORD VEST” - cod Mysmis 125153, în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.
          ART.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare realizării Obiectivului "Grădiniţa cu program normal Ardusat, Ardusat, județ Maramureş" în vederea implementării proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA NORD VEST” - cod Mysmis 125153 în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
          ART.7. Se împuternicește domnul Horia Palmer Hârtopanu să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA COMUNA ARDUSAT, daca este cazul.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 14.08.2018, cu un număr de 11 voturi pentru, voturi abţineri 0, voturi împotrivă 0, din totalul de 11 consilieri / membri prezenţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Leș Daniel-Sorin
P. SECRETAR
Tarța Georgel Mircea
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.