25 Februarie 2020

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 17 din 25.03.2019

Stema RO
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT

Hotărârea nr. 17 din 25.03.2019
privind acordul de principiu pentru trecerea unei suprafețe de teren (aproximativ 168 metri pătrați) din domeniul public a Comunei Ardusat și administrarea Consiliului local Ardusat în domeniul public al statului și administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

          Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 25.03.2019

          Având în vedere prevederile:
  • art 9 alin(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;
  • art.36, al. (2) lit. c) din Legea nr.215/2001 republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
          În temeiul 45 alin și art 115 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
          Luând act de:
  • Referatul de specialitate al secretarului cu privire la aprobarea acordului de principiu pentru trecerea unei suprafețe de teren (aproximativ 168 metri pătrați) din domeniul public a Comunei Ardusat și administrarea Consiliului local Ardusat în domeniul public al statului și administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale;
  • Adresa nr 580.205 din 18.03.2019 a Serviciului de Telecomunicații Speciale – Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Maramureș prin care solicită în contextul procesului de modernizare a infrastructurii de telecomunicatii speciale, să preia cu titlu de administrator a unei suprafețe de teren de aproximativ 168 mp aflată în domeniul public a Comunei Ardusat.
  • Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ardusat ;

          Consiliul local al comunei Ardusat adoptă prezenta hotărâre:

          Art.1. Exprimarea acordului de principiu pentru trecerea din domeniul public al comunei Ardusat si din administrarea Consiliului local Ardusat, in domeniul public al statului si in administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, a suprafeței de 168 mp (12x14) , situată in perimetrul localității Ardusat, în contextul procesului de modernizare a infrastructurii de telecomunicatii speciale, conform plansei parte integranta din prezenta hotarare;
          Art.2. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primariei comunei Ardusat şi se transmite către:
  • Instituția prefectului Maramureș;
  • Primarului comunei Ardusat;
  • Serviciului de Telecomunicații Speciale;
Președintele de ședință,
Rața Dumitru
Contrasemnează, 
Secretar,
Marchiș Marioara
HCL NR. 17 / 25.03.2019

Anexa 1 - Planșa suprafață

Prezenta hotărîre s-a adoptat cu 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 0 voturi ”abțineri”, la ședință fiind prezenți 11 consilieri din cei 11 aleși.
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.