26 Octombrie 2020

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 17 din 31.08.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREȘ
CONSILIUL LOCAL ARDUSAT

HOTĂRÂRE nr. 17 / 31.08.2018
privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul primăriei comunei Ardusat

          În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b), art 36 alin (2) lit d) alin (6) lit a) pct 19 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Având în vedere prevederile: Legii nr. 54/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, art. 1 pct. 3 alin. (6)
          Expunerea de motive a primarului nr. 2278/22.08.2018 la proiectul de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul primăriei comunei din care reiese necesitatea actualizării modului de întocmire a registrului agricol la nivelul Comunei Ardusat, conform prevederilor Legii nr 54/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 28/2008 privind registru agricol
          Raportul de specialitate a Compartimentului Agricol 2179/22.08.2018
          Avizele comisiilor de specialitate

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ARDUSAT adoptă prezenta hotărâre:

          Art.1. Aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol pe suport de hârtie cât și în format electronic până la data de 31.12.2018.
          Art.2. Începând cu 1 Ianuarie 2019, registru agricol se întocmește și se ține la zi în format electronic.
          Art.3. Înscrierea și actualizarea datelor în registrul agricol se face cu respectarea prevederilor din Legii nr 54/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 28/2008 privind registru agricol.
          Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a sarcinilor prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Agricol și persoana desemnata prin dispozitia nr 51/30.08.2018 ca, responsabilă cu centralizarea și transmiterea datelor către Registrul Agricol National (RAN)
          Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primariei comunei Ardusat, sau prin înștiințări individuale după caz şi se transmite către:
  • Primarul UAT Ardusat, domnul Rus Ciprian-Vasile,
  • Instituţia Prefectului judeţul Maramureș,
  • Compartimentului de specialitate din cadrul Comunei Ardusat
  • Secretarului Comunei Ardusat

Presedinte de sedinta,
Ghita Vasile
Contrasemneaza
P. Secretar,
Tarța Georgel Mircea

Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 11 consilierii prezenti din numarul total de 11.
impotriva - 0, aptinerii - 0,
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.