25 Februarie 2020

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 18 din 19.04.2019

Stema RO
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT

Hotărârea nr. 18 din 19.04.2019
privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei ARDUSAT, pe anul 2019

          Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 19.04.2019

          În conformitate cu prevederile:
 • Legea 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
 • Legea 3/2018 a bugetului social de stat pe anul 2018;
 • Legea 273/2006 a Finanţelor Publice locale actualizată;
 • Legea 227/2015 privind codul fiscal, actualizata;
 • Decizia nr.1 din 20.03.2019 a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureș privind aprobarea repartizării pe primării a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2020-2022 și sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimate anii 2020-2022;
 • Decizia nr. 2 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,orașelor, municipiilor, pentru anul 2019 și estimări pentru anul 2020-2022;
 • Decizia nr. 6 pentru finanțarea de baza a unităților de învățămînt preuniversitar de stat;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureș, nr. 37 din 22.03.2019, privind aprobarea repartizării cotelor defalcate din inpozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019.
 • Adresa 1517/20.03.2019 a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureș privind estimarea veniturilor proprii pe anul 2019, estimarea impozitului pe venit pe anul 2019 și cotele defalcate din impozitul pe venit pe anul 2019.
          În temeiul articolelor art. 36, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a", art. 45, alin. 2 lit. „a" din Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată;
          Luând act de:
 • Raportul de specialitate nr. 866 .22.03.2019 întocmit de Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care se propune aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei ARDUSAT, pe anul 2019;
 • Raportul comisiilor de specialitate a Consiliului Local Ardusat;
 • Expunerea de motive prezentată de către primarul Comunei Ardusat, în calitatea sa de inițiator, a proiectului de hotărîre privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei ARDUSAT, pe anul 2019;

          Consiliul local al comunei Ardusat adoptă prezenta hotărâre:

          Art.1. Aprobarea Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Ardusat pe anul 2019, conform anexei la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2019, în valoare totală de 3.777,26 mii lei, din care:
 • 2.711,90 mii lei la Secţiunea de funcţionare
 • 1.065,39 mii lei la Secțiunea dezvoltare
I. VENITURI TOTALE 3.777,26 mii lei
1.1 Venituri proprii 813,90 mii lei
1.2 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor (11.02.02) 145,00 mii lei
1.3 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale(11.02.06) 1.281,00 mii lei
1.4 Cote defalcate din impozit pe venit (04.02.01) 207,00 mii lei
1.5 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  265,00 mii lei
II. SUBVENȚII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU FINANȚAREA UNOR PROGRAME  58,36 mii lei
III. EXCEDENT BUGETAR DIN ANUL 2018 1.007,00 mii lei
 IV. CHELTUIELI TOTALE  3.777,26 mii lei
- secțiunea de funcționare 2.711,90 mii lei
- secțiunea de dezvoltare  1.065,36 mii lei
 
          Art.2. Aprobarea utilizării excedentului bugetului local în sumă de 1.007 mii lei, rezultat la 31.12.2018 pentru finanțarea obiectivelor de investiții.
          Art.3. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2019, în valoare de 1.065,36 mii lei, anexă la prezenta hotărâre.
          Art.4. Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
          Art.5. Anexele cu detalierea bugetară fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primariei comunei Ardusat şi se transmite către:
 • Intituția Prefectului Județul Maramureș.
 • Compartimentului Financiar - contabil
 • Primarului comunei Ardusat
Președintele de ședință,
Păcurar Dumitru
Contrasemnează, 
Secretar,
Marchiș Marioara
HCL NR. 18 / 19.04.2019

Anexă - Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2019 Anexele cu detalierea bugetară pe anul 2019.

Prezenta hotărîre s-a adoptat cu 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 0 voturi ”abțineri”, la ședință fiind prezenți 11 consilieri din cei 11 aleși.
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.