25 Februarie 2020

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 19 din 19.04.2019

Stema RO
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT

Hotărârea nr. 19 din 19.04.2019
pentru transmiterea unui teren în suprafaţă de 168 mp, proprietate publică a comunei Ardusat, din administrarea Consiliului Local al comunei Ardusat, în proprietatea publică a statului și administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

          Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 19.04.2019

          Având în vedere: Expunerea de motive nr.1082 din 08.04.2019 a Primarului comunei Ardusat; - Referatul de specialitate al secretarului cu privire la transmiterea unui teren în suprafaţă de 168 mp, proprietate publică a comunei Ardusat, din administrarea Consiliului Local al comunei Ardusat, în proprietatea publică a statului și administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
          Adresa nr 580.205 din 18.03.2019 a Serviciului de Telecomunicații Speciale – Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Maramureș prin care solicită în contextul procesului de modernizare a infrastructurii de telecomunicatii speciale, să preia cu titlu de administrator a unei suprafețe de teren de aproximativ 168 mp aflată în domeniul public a Comunei Ardusat;
          Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Ardusat;
          În conformitate cu dispozitiile:
  • art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 36 alin. (5), art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1. Se aprobă transmiterea unui teren în suprafaţă de 168 mp., nr.TOPO 9/2, situat în comuna Ardusat, judeţul Maramureș proprietate publică a comunei Ardusat, din domeniul public al Comunei Ardusat şi administrarea Consiliului Local al Comunei Ardusat, în domeniul public al statului şi administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, în vederea extinderii infrastructurii de telecomunicaţii speciale administrată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
          Art.2. Predarea - primirea imobilului în cauză se va face prin proces-verbal în termen de 30 zile de la data prezentei hotărâri.
          Art.3. Primarul Comunei Ardusat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.
          Art.4. Părţile vor coopera în vederea efectuării operaţiilor de dezmembrare şi întabulare a terenului ce face obiectul prezentei hotărâri.
          Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureș;
  • Primarului Comunei Ardusat;
  • Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

Președintele de ședință,
Păcurar Dumitru
Contrasemnează, 
Secretar,
Marchiș Marioara
HCL NR. 19 / 19.04.2019

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 0 voturi ”abțineri”, la ședință fiind prezenți 11 consilieri din cei 11 aleși.
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.