26 Octombrie 2020

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 19 din 28.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREȘ
CONSILIUL LOCAL ARDUSAT

HOTĂRÂRE nr. 19 / 28.09.2018
privind rectificarea bugetului U.A.T. Comuna Ardusat, trim. III-IV anul 2018

          În temeiul dispozitiilor art. art.45, alin. (2), litera a) şi art. 115 alin. (1) lit. b), art. 36, alin. (2), litera b) raportat la alin. (4), litera a), art. 63, aliniatul (I), litera ,,c", aliniatul (4), litera ,,b"din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Având în vedere prevederile:
 • Adresei ANAF Maramureș nr 10371/11.09.2018 - OUG 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
 • Decizia Șefului AJFP Maramureș nr. 13/11.09.2018, de repartizare a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2018
 • Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
          Văzând:
 • Raportul de specialitate a Compartimentului Financiar Contabil
 • Avizul Comisiei de specialitate Buget - finanțe
 • Expunerea de motive a primarului nr.2404/21.09.2018

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ARDUSAT adoptă prezenta hotărâre:

          Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului U.A.T.Comuna Ardusat, trim.III-IV, anul 2018. Se aprobă bugetul local al Comunei Ardusat anul 2018 în urma rectificării astfel:

VENITURI --- 2217 mii lei
1. Venituri proprii ---490 mii lei
2. Sume defalcate din TVA (11.02) --- 1109 mii lei
 • Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor,municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (11.02.02) --- 512 mii lei
 • Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale(11.02.06) --- 597 mii lei 
3. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (04.02) --- 618 mii lei
 • cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01) --- 105 mii lei
 • sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04) --- 513 mii lei 
4. Excedent bugetar din --- 154 mii lei
 • camera video --- 54 mii lei
 • studii, proiecte, amenajament pastoral --- 100 mii lei
 • 70.02 - Extindere retea apa zona deal --- 194 mii lei
 • 84.02 - Drumuri si poduri, rest de executat --- 600 mii lei
5.CHELTUIELI TOTALE - 3165 mii lei - din care:
 • sectiunea functionare --- 2187 mii lei
 • sectiunea dezvoltare --- 978 mii lei

          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a sarcinilor prezentei hotărâri se încredințează secretarul comunei Ardusat și Compartimentul de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate a comunei Ardusat. 
          Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primariei comunei Ardusat şi se transmite către:
 • Primarul UAT Ardusat, domnul Rus Ciprian-Vasile,
 • Instituţia Prefectului judeţul Maramureș,
 • Compartimentul financiar contabil din cadrul Comunei Ardusat

Presedinte de sedinta,
Ghita Vasile
Contrasemnează 
Secretar,
Marchiș Mărioara

Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 9 consilierii prezenti din numarul total de 11.
impotriva - 0, aptinerii - 0, HCL 19/28.09.2018
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.