25 Februarie 2020

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 20 din 19.04.2019

Stema RO
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT

Hotărârea nr. 20 din 19.04.2019
privind aprobarea actului adițional la contractul de ”Servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si institutii, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori” - pentru comuna Ardusat, jud. Maramures” anul 2019

          Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 19.04.2019

          Având în vedere:
  • Referatul de specialitate a Compartimentului administrativ gospodăresc;
  • Raportul de avizare a comisiei pentru agricultură și amenajarea teritoriului și a Comisiei buget finanțe;
  • Expunerea de motive a primarului inițiatorul proiectului de hotărâre;
          Ținând cont de:
  • Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr 211/2011 privind regimul deșeurilor, ale Legii nr 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
  • Prevederile legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice , republicată , cu modificările și completările ulterioare.
          În temeiul art.45 și art 115 alin (1) lit (b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

          Consiliul local al comunei Ardusat adoptă prezenta hotărâre:

          Art.1. Aprobă actul adițional la contractul de ”Servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si institutii, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori” - pentru comuna Ardusat, jud. Maramures” anul 2019, anexă la prezenta hotărâre.
          Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcineaza primarul comunei Ardusat.
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Ardusat;
  • Instituției prefectului Maramureș;
  • Primarului comunei Ardusat;
  • și se aduce la cunoștință publică prin afisare și publicare pe site-ul comunei Ardusat
Președintele de ședință,
Păcurar Dumitru
Contrasemnează, 
Secretar,
Marchiș Marioara
HCL NR. 20 / 19.04.2019

Anexă - Act adițional la Contract contractul de ”Servicii de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie si institutii, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori” - pentru comuna Ardusat, jud. Maramures” anul 2019.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 11 voturi ,, pentru”, 0 voturi ,, împotrivă”, 0 voturi ,abțineri”, la ședință fiind prezenți 11 consilieri din cei 11 aleși.
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.