26 Octombrie 2020

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 20 din 28.09.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREȘ
CONSILIUL LOCAL ARDUSAT

HOTĂRÂRE nr. 20 / 28.09.2018
privind aprobarea preţului de referinţă pe specii/grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente și natura produsului, pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Comunei ARDUSAT pentru anul 2019

          În temeiul dispozitiilor art. art.45, alin. (2), litera a) şi art. 115 alin. (1) lit. b), art.36, alin.(2), lit.”a”, alin.(3) lit.”c”, alin.(9), art. 63, aliniatul (I), litera ,,c", aliniatul (4), litera ,,b"din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Având în vedere prevederile:
  • Adresei Ocolului Silvic Borlești nr 5753/19.09.2018 și Anexa 4 privind prețurile de referinţă pe specii/grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente și natura produsului, pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Comunei ARDUSAT pentru anul 2019
  • Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  • În temeiul art.1, lit. ,,r”, din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată;
          Văzând:
  • Raportul de specialitate a Compartimentului Financiar Contabil
  • Avizul Comisiei de specialitate Buget - finanțe
  • Expunerea de motive a primarului nr. 2423 /24.09.2018

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ARDUSAT adoptă prezenta hotărâre:

          Art.1. Se aprobă preţul de referinţă pe specii/grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente și natura produsului, pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Comunei ARDUSAT, conform anexei nr. 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre pentru anul 2019.
          Art.2. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în termenul prevăzut de lege.
          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a sarcinilor prezentei hotărâri se încredințează secretarul comunei Ardusat și Compartimentul de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate a comunei Ardusat.
          Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primariei comunei Ardusat şi se transmite către:
  • Instituția Prefectului Județul Maramureș.
  • Ocolului Silvic Borlești
  • Compartimentului financiar Contabil

Presedinte de sedinta,
Ghita Vasile
Contrasemnează 
Secretar,
Marchiș Mărioara

Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 9 consilieri prezenti din numarul total de 11.
impotriva - 0, aptinerii - 0
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.