23 Octombrie 2019

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 21 din 19.04.2019

Stema RO
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT

Hotărârea nr. 21 din 19.04.2019
privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziționarea produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derulararea măsurilor educative la nivelul Comunei Ardusat

          Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 19.04.2019

          În conformitate cu prevederile:
  • HG nr 640/2017, modificată și completată, pentru aprobarea Programului pentru Școli a României - Anexa 6, Cap I pct 1.2 și ale Ordonanței de guvern nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru Școli al Uniunii Europene
          Avînd în vedere:
  • adresa Consiliului Județean Maramureș nr. 2491 din 21.03.2019, înregistrată la primăria Ardusat sub numărul 894/25.03.2019 - condițiile stabilite la pct.1.5, Cap.I. din Anexai 6 ,,Procedura privind colaborarea și distribuirea responsabilităților între Consiliile Județene și Consiliile locale’’la HG nr 640/2017, cu modificările și completările ulterioare;
  • Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Ardusat , prin care se propune asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derulararea măsurilor educative la nivelul Comunei Ardusat;
  • În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „d", pct. 16, art. 45, alin.1 și art 115 alin 1 lit. „b" din Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată;
          Luând act de:
  • Expunerea de motive prezentată de către primarul Comunei Ardusat, în calitatea sa de inițiator, a proiectului
  • Raportul comisiilor de specialitate a Consiliului Local Ardusat;
          Consiliul local al comunei Ardusat adoptă prezenta hotărâre:

          Art.1. Arobă neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Ardusat.
          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Ardusat.
          Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primăriei comunei Ardusat şi se transmite către:
  • Instituția Prefectului Județul Maramureș.
  • Primarului comunei Ardusat
  • Consiliului Județean Maramureș
Președintele de ședință,
Păcurar Dumitru
Contrasemnează, 
Secretar,
Marchiș Marioara
HCL NR. 21 / 19.04.2019

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 11 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă”, 0 voturi ”abțineri”, la ședință fiind prezenți 11 consilieri din cei 11 aleși.
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.