26 Octombrie 2020

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 21 din 28.09.2018

ROMÂNIA
COMUNA ARDUSAT
CONSILIUL LOCAL ARDUSAT
JUDETUL MARAMUREȘ

HOTĂRÂREA nr. 21 / 28.09.2018
privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. VITAL S.A.

          Consiliul Local Ardusat întrunit în şedinţă la data de 28.09.2018
          Având în vedere:
  • Expunerea de motive a primarului comunei Ardusat nr. • Rapoartul de specialitate a Compartimentului Urbanism Cadastru;
  • Avizele comisiilor de specialitate;
  • Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, art. 10 şi art. 36 alin.(2) pct. c) și d), din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice republicată, art. 8 și 9, Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare republicată, art. 21, art. 22 și art. 24;
  • Concluziile şi recomandările studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare;
  • Statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ADI Maramureș
          În temeiul art. 36 al. 2 lit. c) şi d), precum şi art. 45 al. (2) lit d) și f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate,

HOTĂRĂŞTE

          Art.1. Aprobă delegarea directă a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al comunei Ardusat către S.C. VITAL S.A., cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Sincai nr. 21, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J24/542/1997, CUI 9710087.
          Art.2. Aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare („Contractul de Delegare”), în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre, ce se va încheia între comuna Ardusat, pe de o parte şi S.C. VITAL S.A, pe de altă parte.
          Art.3. Aprobă lista bunurilor din domeniul public şi privat al comunei Ardusat aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare al comunei Ardusat, care vor fi concesionate prin Contractul de Delegare către S.C. VITAL S.A. Lista bunurilor concesionate se anexează ca Anexa 2 la prezenta Hotărâre şi se va anexa la Contractul de Delegare, făcând parte integrantă din acesta.
          Art.4. Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI-Maramureș, cu sediul în Baia Mare, Str. Gherghe Sincai nr. 21, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei BM cu nr. 7573/2001, al cărei membru este comuna Ardusat, să semneze Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama comunei Ardusat.
          Art.5. Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Ardusat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ghita Vasile
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Marchis Marioara

Anexe:
  • Anexa 1 - Contractul de Delegare
  • Anexa 2 - Lista bunurilor concesionate

Nr. 21 / 28.09.2018

Adoptată în şedinţa din data de 28.09.2018.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 8 consilierii prezenti din numarul total de 11.
impotriva - 0, aptinerii - 1
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.