26 Octombrie 2020

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 22 din 28.09.2018

ROMÂNIA
COMUNA ARDUSAT
CONSILIUL LOCAL ARDUSAT
JUDETUL MARAMUREȘ

HOTĂRÂREA nr. 22 / 28.09.2018
privind aprobarea deschiderii unei balastiere in perimetrul râului Someș, comuna Ardusat, Judetul Maramureș

          Consiliul Local Ardusat întrunit în şedinţă la data de 28.09.2018
          Având în vedere:
          În temeiul dispozitiilor art. art.45, alin. (3), şi art. 115 alin. (1) lit. b), art.36, alin.(2) lit.”c”, alin.(5) lit (c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Având în vedere prevederile:
  • Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism;
  • Hotărârii de guvern nr 525/1996 privind aprobareaRegulamentului general de urbanism,republicată;
  • ORDIN nr. 799 din 6 februarie 2012 privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor
          Văzând:
  • Raportul de specialitate a Compartimentului Urbanism-Cadastru
  • Avizul Comisiei de specialitate pentru Agricultura și amenajarea teritoriului
  • Ținând cont de PV privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrologice periculoase nr. 2161/21.08.2018

HOTĂRĂŞTE

          Art.1. Proiectului de hotărâre privind aprobarea deschiderii unei balastiere in perimetrul râului Someș, comuna Ardusat, Judetul Maramureș, pentru cantitatea de 2000 mc.balast.
          Art.2. Se va întocmi documentația tehnică de specialitate în conformitate cu Ordin nr. 799 din 6 februarie 2012 privind aprobarea Normativului de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor.
          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Ardusat.
          Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primariei comunei Ardusat şi se comunică către:
  • Instituția Prefectului Județul Maramureș.
  • Compartimentul de specialitate din cadrul aparautului de specialitate a primarului
  • Primarului comunei Ardusat

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ghita Vasile
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Marchis Marioara

Nr. 22 / 28.09.2018

Adoptată în şedinţa din data de 28.09.2018.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 9 consilierii prezenti din numarul total de 11.
impotriva - 0, aptinerii - 0
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.