23 Octombrie 2019

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 22 din 31.05.2019

Stema RO
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT

Hotărârea nr. 22 din 31.05.2019
privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Ardusat


          Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 31.05.2019

          Având în vedere:
  • Expunerea de motive nr.1413 din 13.05.2019 a Primarului comunei Ardusat;
  • Referatul de specialitate al Compartimentului agricol cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Ardusat;
  • Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ardusat;
  • Amenajamentul pastoral pentru pășunile din comuna Ardusat, judetul Maramures,elaborate de SC PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL,recepționat conform procesului verbal nr.905 din 21.12.2017;
          În conformitate cu prevederile art. 6 și art. 9, alin. (9) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și art. 8 și art. 9 din HGR nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
          În baza Hotărârii Guvernului nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.064/2013;
          În temeiul prevederilor dispozitiilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c), precum și art. 45 alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1. Aprobă amenajamentul pastoral pentru pajiștile din proprietatea comunei Ardusat, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Amenajamentul prevăzut la alin. (1) reprezintă actul administrativ prin care se gestionează pajiștile aflate pe teritoriul comunei și este valabil pe o perioadă de 10 ani.
          Art.3. Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se împuternicește Compartimentul Agricol, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ardusat.
          Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primariei comunei Ardusat şi se transmite către:
  • Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureș;
  • Primarului Comunei Ardusat;
  • Compartimentului agricol;
  • Direcției Agricole Maramureș
Președintele de ședință,
Păcurar Dumitru
Contrasemnează, 
Secretar,
Marchiș Marioara
HCL NR. 22 / 31.05.2019

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 10 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 voturi "abțineri", la ședință fiind prezenți 10 consilieri din cei 11 aleși.
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.