11 August 2020

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 23 din 31.05.2019

Stema RO
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT

Hotărârea nr. 23 din 11.06.2019
privind aprobarea alocării sumei de 3.000 lei din bugetul local pentru organizarea și sărbătorirea Hramului bisericii “Sfânta Treime” din Ardusat, în data de 17.06.2019

          Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința de îndată în data de 11.06.2019
          Având în vedere:
  • Referatul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil cu privire la aprobarea alocării sumei de 3.000 lei din bugetul local pentru organizarea și sărbătorirea Hramului bisericii “Sfânta Treime” din Ardusat, în data de 17.06.2019
  • Expunerea de motive anexată prezentului proiect de hotărâre;
  • Raportul comisiei de specialitate Comisia Buget finanțe;
  • În conformitate cu prevederile Legii nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor dispozitiilor art. 36 , alin (6) lit.a) pct.(4) precum și art. 45 , art. 115, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
         
          Consiliul local al comunei Ardusat adoptă prezenta hotărâre:

          Art.1. Aprobarea alocării sumei de 3.000 lei din bugetul local pentru organizarea și sărbătorirea Hramului bisericii “Sfânta Treime” din Ardusat, în data de 17.06.2019.
          Art.2. Cheltuielile alocate la pentru organizarea și sărbătorirea Hramului bisericii “Sfânta Treime” din comuna Ardusat se vor suporta din bugetul aprobat pe anul 2019 - Cap.67.02 ,,Cultură, recreere şi religie’’.
          Art.3. Primarul comunei Ardusat și Compartimentul financiar contabil vor duce la îndeplinire preveederile prezentei hotărâri.
          Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primăriei comunei Ardusat şi se transmite către:
  • Instituția Prefectului Județul Maramureș.
  • Primarului comunei Ardusat
  • Persoanelor și instituțiilor interesate
Președintele de ședință,
Păcurar Dumitru
Contrasemnează, 
Secretar,
Marchiș Marioara

HCL NR. 23 / 11.06.2019

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 10 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 voturi "abțineri", la ședință fiind prezenți 10 consilieri din cei 11 aleși.
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.