11 August 2020

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 24 din 27.06.2019

Stema RO
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT

Hotărârea nr. 24 din 27.06.2019
privind aprobarea Notei conceptuale, Temei de proiectare și realizarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție "Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Ardusat, Județul Maramureș"

          Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 27.06.2019

          Având în vedere:
 • Expunerea de motive nr.1644 din 12.06.2019 a Primarului comunei Ardusat;
 • Referatul de specialitate privind aprobarea Notei conceptuale, Temei de proiectare și realizarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție "Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Ardusat, Județul Maramureș".
 • Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ardusat;
 • Adresa TRANSGAZ NR DD13789/06.03.2019 privind "Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Ardusat, Județul Maramureș".
          În conformitate cu prevederile
 • art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor dispozitiilor art 36 alin(2), lit b, alin (4)lit d, ale art 45 și art 115 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1. Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiții "Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Ardusat, Județul Maramureș", conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții "Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Ardusat, Județul Maramureș", conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă realizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Ardusat, Județul Maramureș".
          Art.4. Se împuternicește primarul comunei Ardusat să semneze toate documentele necesare realizării obiectivului propus în prezenta hotărâre.
          Art.5. Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se împuternicește d-l Rus Ciprian-Vasile Primarul comunei Ardusat.
          Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primariei comunei Ardusat şi se transmite către:
 • Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureș;
 • Primarului comunei Ardusat;
 • Compartimentului urbanism-cadastru;
 • Instituțiilor și persoanelor interesate;

Președintele de ședință,
Păcurar Dumitru
Contrasemnează, 
Secretar,
Marchiș Marioara

HCL NR. 24 / 27.06.2019

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 10 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 voturi "abțineri", la ședință fiind prezenți 10 consilieri din cei 11 aleși.
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.