11 August 2020

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 25 din 27.06.2019

Stema RO
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT

Hotărârea nr. 25 din 27.06.2019
privind alegerea președintelului de ședință pe o perioadă de trei luni

          Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 27.06.2019

          Având în vedere:
  • Referatul de specialitate al secretarului cu privire la alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni;
  • Expunerea de motive anexată prezentului proiect de hotărâre;
  • Prevederile art 9 alin(1) și art.10 alin(1), alin(2) din Ordonanța Guvernului României nr 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile art.35 alin (1), art 41 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul 45 alin(6) și art 115 alin (1) lit (b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1. Alegerea în funcția de președinte de ședință al Consiliului local Ardusat, domnul Ghita Stelian, care va conduce lucrările ședințelor de Consiliu local a comunei Ardusat și va semna hotărârile adoptate de acesta în lunile:iulie, august, septembrie 2019;
          Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Ardusat;
  • Instituției prefectului Maramureș;
  • Primarului comunei Ardusat;
  • Persoanei nominalizate la punctual 1;
  • și se aduce la cunoștință publică prin afisare și publicare pe site-ul comunei Ardusat.

Președintele de ședință,
Păcurar Dumitru
Contrasemnează,
Secretar,
Marchiș Marioara

HCL NR. 25 / 27.06.2019

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 10 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă", 0 voturi "bțineri", la ședință fiind prezenți 10 consilieri din cei 11 aleși.
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.