19 Ianuarie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 26 din 31.07.2019

Stema RO
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT

Hotărârea nr. 26 din 31.07.2019
privind rectificarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei ARDUSAT, pe anul 2019

          Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 31.07.2019

          Analizând temeiurile juridice,respectiv prevederile:
 1. art. 120 alin. (1) și art. 121 din Constituția României, republicată;
 2. art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 3. art. 7 alin. (2) din Codul civil;
 4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare;
 6. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare
 7. Legea 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019
 8. art. 129, al. 2, lit. b), al. 4, lit. a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ,
          Luând act de:
 • Referatul de specialitate a Compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care se propune modificarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei ARDUSAT, pe anul 2019 prin rectificare;
 • Adresa Consiliului Județean Maramureș nr.6197/28.06.2019 prin care s-a comunicat repartizarea sumelor din Fondul la Dispoziția Consiliului județean ( cota de 7.5%) pentru sustinerea programelor de dezvoltare locală, pentru sustinerea programelor de infrastructură care necesită cofinantare locală, precum si pentru cehltuieli de functionare , aprobate prin HCJ nr. 132/26.06.2019;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 19 .04. 2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019;
 • Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ardusat;
          Referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Ardusat, în calitatea sa de inițiator, a proiectului de hotărîre privind rectificarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei ARDUSAT, pe anul 2019;
          În temeiul: art. 19 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 139, alin. 3, lit. „a", din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ;
          Consiliul local al comunei Ardusat adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se Aprobă în urma rectificării Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Ardusat pe anul 2019,conform anexei la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2019, în valoare totală de 4.077,26 mii lei, din care
 • 3.011,90 mii lei Secțiunea de funcționare
 • 1.065,36 mii lei Secțiunea de dezvoltare
 
          I. VENITURI TOTALE --- 4.077,26 mii lei
          1.1 Venituri proprii --- 813,90 mii lei
          1.2 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor (11.02.02 ) --- 145,00 mii lei
          1.3 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) --- 1.281,00 mii lei
          1.4 Cote defalcate din impozit pe venit (04.02.01) --- 207,00 mii lei
          1.5 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale --- 265,00 mii lei
          1.6 Sume din fondul constituit la dispozitia Consiliului Județean (04.02.05) --- 300,00 mii lei

          II. SUBVENȚII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU FINANȚAREA UNOR PROGRAME --- 58,36 mii lei
          III. EXCEDENT BUGETAR DIN ANUL 2018 --- 1.007,00 mii lei

          IV. CHELTUIELI TOTALE --- 4.077,26 mii lei
 • secțiunea de funcționare --- 3.011,90 mii lei
 • secțiunea de dezvoltare --- 1.065,36 mii lei

          Art.2. Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
          Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primariei comunei Ardusat şi se transmite către:
 • Instituția Prefectului Județul Maramureș.
 • Compartimentului Financiar - contabil
 • Primarului comunei Ardusat
 • Administrația Județeană a finanțelor publice

Președintele de ședință,
Ghita Stelian
Contrasemnează, 
Secretar,
Marchiș Marioara
HCL NR. 26 / 31.07.2019

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 11 voturi ,, pentru”, 0 voturi ,, împotrivă”, 0 voturi abțineri”, la ședință fiind prezenți 11 consilieri din cei 11 aleși.
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.