19 Ianuarie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 27 din 31.07.2019

Stema RO
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT

Hotărârea nr. 27 din 31.07.2019
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Ardusat

          Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 31.07.2019
         
          Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
 • art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. din Constituția României, republicată;
 • art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 • art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 • art. 21 lit. m și art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
 • Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 • prevederile și art.139 coroborate cu art 407, art 409 , art.610 și art.611din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
          Luând act de :
 • raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 1994 din 17.07.2019 prin care se solicită necesitatea modificării organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ardusat, ca urmare a modificărilor legislative respectiv intrarea în vigoare a noului Cod Administrativ –OUG 57/2019;
 • Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ardusat;
          Referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Ardusat, în calitatea sa de inițiator, a proiectului de hotărîre aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Ardusat;
          În temeiul: art.129. alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) ,art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019privind Codul administrativ;
          Consiliul local al comunei Ardusat adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Aprobă organigrama şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ardusat, conform anexelor nr. 1 şi nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei.
          Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă prin intermediul secretarului comunei în termenele legale stabilite şi se transmite către:
 • Instituția Prefectului Județul Maramureș.
 • Compartimentul Financiar - contabil
 • Primarul comunei Ardusat
 • Agenția Națională a Funcționarilor Publici
 
Președintele de ședință,
Ghita Stelian
Contrasemnează,
Secretar,
Marchiș Marioara
HCL NR. 27/ 31.07.2019

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 11 voturi ,, pentru”, 0 voturi ,, împotrivă”, 0 voturi abțineri”, la ședință fiind prezenți 11 consilieri din cei 11 aleși.
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.