19 Ianuarie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 28 din 26.08.2019

ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT Hotărârea nr. 28 din 26.08.2019 Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 26.08.2019 Analizând temeiurile juridice,respectiv prevederile : a) art. 120 alin. (1) și art. 121 din Constituția României, republicată; b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; d)Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic , R, cu modificarile si completarile ulterioare, e) art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, f) HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica art 1 lit (q),lit (r), lit (s), art 4 alin(1), art 6 alin(1),art 12, art 20 alin(5) Luând act de : - raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 2268 din 13.08.2019 privind aprobarea pretului de pornire la licitatie, pentru masa lemnoasă fasonată aflată în stoc din partida 1493043 IG aferentă anului 2019-UAT Comuna ARDUSAT; - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ardusat; - referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Ardusat, în calitatea sa de inițiator, a proiectului de hotărîre privind aprobarea pretului de pornire la licitatie, pentru masa lemnoasă fasonată aflată în stoc din partida 1493043 IG aferentă anului 2019-UAT Comuna ARDUSAT HCL Ardusat nr. 20/28.09.2018 privind aprobarea preţului de referinţă pe specii/grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente și natura produsului, pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Comunei ARDUSAT pentru anul 2019; În temeiul : art 129, alin (2) lit (c),art 139, art.196 lit (a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ ; Consiliul local al comunei Ardusat adoptă următoarea HOTĂRÂRE : Art.1. Aprobă prețul de pornire a licitatiei de 262 lei/mc, pentru masa lemnoasă fasonată aflată în stoc din partida 1493043 IG –volum brut 8,00 mc – sortiment –Specia FA-lemn rotund pentru cherestea. Art.2. Aprobă prețul de pornire a licitatiei de 600 lei/mc, pentru masa lemnoasă fasonată aflată în stoc din partida 1493043 IG –volum brut 26,00 mc – sortiment –Specia GO-lemn rotund pentru cherestea. Art.3 Procedura de licitatie publica se va desfasura conform legislatiei in vigoare de catre Directia Silvică Satu Mare . Art.4 Ocolul Silvic Borlesti, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art.5 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primariei comunei Ardusat şi se transmite către: - Instituția Prefectului Județul Maramureș. - Ocolului silvic Borlesti-Directia Silvica Satu Mare - Primarului comunei Ardusat - Compartimentul financiar contabil Președintele de ședință, Contrasemnează, Ghita Stelian Secretar, Marchiș Marioara ………………………… …………………….. HCL NR.28/26.08.2019 Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 11 voturi ,, pentru”, 0 voturi ,, împotrivă”, 0 voturi abțineri”, la ședință fiind prezenți 11 consilieri din cei 11 aleși.
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.