18 Ianuarie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 29 din 26.08.2019

ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT Hotărârea nr. 29 din 26.08.2019 privind revocarea Hotărârii Consiliului local a comunei Ardusat nr. 19 pentru transmiterea unui teren în suprafaţă de 168 mp, proprietate publică a comunei Ardusat, din administrarea Consiliului Local al comunei Ardusat, în proprietatea publică a statului și administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale; Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 26.08.2019 Analizând temeiurile juridice,respectiv prevederile : a) art. 120 alin. (1) și art. 121 din Constituția României, republicată; b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; d) art.293 din OUG 57/2019 privind noul Cod administrativ; Luând act de : - faptul că Hotărârea Consiliului local a comunei Ardusat nr. 19/19.04.2019 pentru transmiterea unui teren în suprafaţă de 168 mp, proprietate publică a comunei Ardusat, din administrarea Consiliului Local al comunei Ardusat, în proprietatea publică a statului și administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, nu a fost revocată și nu a produs efecte juridice până la această dată. - adresa observatorie a Instituției Prefectului nr. 4322 din 25.07.2019. - adresa STS Maramures nr. 580611/01.08.2019 - raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu 2160/02.08.2019, prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului local a comunei Ardusat nr. 19 pentru transmiterea unui teren în suprafaţă de 168 mp, proprietate publică a comunei Ardusat, din administrarea Consiliului Local al comunei Ardusat, în proprietatea publică a statului și administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale; - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ardusat; - referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Ardusat, în calitatea sa de inițiator, a proiectului de hotărîre, privind revocarea Hotărârii Consiliului local a comunei Ardusat nr. 19/2019 pentru transmiterea unui teren în suprafaţă de 168 mp, proprietate publică a comunei Ardusat, din administrarea Consiliului Local al comunei Ardusat, în proprietatea publică a statului și administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale; În temeiul art 129 alin. 2 lit. (c) alin 6 (a), precum şi ale art. 196 al. (1) lit. (a). din O.U.G. 57/2019,privind Codul administrativ ; Consiliul local al comunei Ardusat adoptă următoarea HOTĂRÂRE : Art.1. Aprobă revocarea Hotărârii Consiliului local a comunei Ardusat nr. 19 pentru transmiterea unui teren în suprafaţă de 168 mp, proprietate publică a comunei Ardusat, din administrarea Consiliului Local al comunei Ardusat, în proprietatea publică a statului și administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale aprobată în ședința ordinară a Consiliului Local a Comunei Ardusat din data de 19.04.2019; Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează secretarul comunei Ardusat. Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Ardusat, în termenul prevăzut de lege, - Instituției Prefectului județului Maramureș - primarului comunei Ardusat - Serviciului de Telecomunicaţii Speciale Președintele de ședință, Contrasemnează, Ghita Stelian Secretar, Marchiș Marioara ………………………… …………………….. HCL NR.29/26.08.2019 Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 11 voturi ,, pentru”, 0 voturi ,, împotrivă”, 0 voturi abțineri”, la ședință fiind prezenți 11 consilieri din cei 11 aleși.
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.