19 Ianuarie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 31 din 25.09.2019

ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT Hotărârea nr. 31 din 25.09.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Ardusat nr. 25/2015 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare a SMID MM, a Regulamentului Serviciului de salubrizare pentru județul Maramureș și a Caietului de sarcini privind delegarea în zona de colectare Sârbi Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 25.09.2019 Având în vedere : - Raportul nr. 203 / 24.07.2019 al comisiei de elaborare a propunerilor de modificare a prevederilor Regulamentului Serviciului de salubrizare pentru județul Maramureș din cadrul ADIGIDM – MM;; - Raportul de specialitate nr 2499/05.09.2019 întocmit de Secretarul comunei Ardusat ; - Referatul de aprobare al primarului comunei Ardusat inițiatorul Proiectului de hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului Serviciului de salubrizare pentru județul Maramureș; - Hotărârea Consiliului Local Ardusat nr.37/2008 de aderare a comunei Ardusat la ADIGIDM – MM. - Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Ardusat; - Avizul secretarului general al comunei Ardusat ; - dispozițiile art. III din O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deşeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, aprobată cu modificări prin Legea nr. 31/2019; . Ținând seama de dispozițiile art. 17 din Legea nr. 211/2011 cu modificările și completările ulterioare; Cu respectarea dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţiei publică, republicată cu modificările și completările ulterioare; În baza prevederilor art. 22 alin (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d) şi alin. (7), lit. n) şi ale art. 139 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Consiliul local al comunei Ardusat adoptă prezenta HOTĂRÂRE : Art.I. „Regulamentul Serviciului de Salubrizare pentru judeţului Maramureş” aprobat prin HCL nr.25/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Denumirea regulamentului se modifică și va avea următorul conținut :” Regulamentul serviciului de salubrizare din județul Maramureș pentru activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare”; 2. În Preambul,după punctul 3, se introduce punctul 4 cu urmatorul continut:” Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje”; 3. În Preambul, paragraful 2 se modifică și va avea următorul conținut ”Prezentul REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Maramureș pentru activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare a fost elaborat pentru următoarele activități”; 4. În Preambul, paragraful 2 lit.a) se modifică și va avea următorul conținut: ”colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activităti comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori. Conform SNGD sunt incluse aici deșeurile menajere și similare din comerț, industrie/operatori economici, instituții, inclusiv fracții colectate separat, precum: deșeuri biodegradabile, deșeuri de ambalaje, deșeuri voluminoase din gospodarii (gen: obiecte de mobilier, dulapuri, pături, saltele, etc.,), deșeuri cu conținut periculos provenite din gospodarii (care vor fi colectate și depozitate separat și în condiții de siguranță pentru mediu și sănătate, urmând a fi preluate, tratate/eliminate de operatori special autorizați/licențiați). Există 7 centre de colectare a deșeurilor voluminoase: Borșa, Seini, Șomcuta Mare, Baia Mare, Vișeu de Sus, Târgu Lăpuș, Sighetu Marmației care au în dotare câte un container special pentru deșeuri periculoase din deșeuri menajere.”; 5. În preambul paragraf 2 lit.c) se modifică și va avea următorul conținut: „compostarea individuală a deșeurilor bio-degradabile”; 6. În preambul paragraf 2 lit.d), e), f) și g) se elimină; 7. În CUPRINS, Capitolul II - ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ȘI CONDITIILE DE FUNCŢIONARE , SECŢIUNEA a 3-a în loc de ” Organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor” se va citi „Organizarea compostării individuale”; 8. În CUPRINS, Capitolul II - ASIGURAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ȘI CONDITIILE DE FUNCŢIONARE , SECŢIUNEA a 4-a , SECŢIUNEA a 5-a , SECŢIUNEA a 6-a şi SECŢIUNEA a 7-a se elimină; 9. Anexa 2 se redenumește astfel: ” Lista cuprinzând Contravențiile în domeniul serviciului de salubrizare pentru operatorii de salubritate, pentru utilizatori şi cuantumul amenzilor aplicate stabilite prin acte normative”; 10. Anexa 3 se redenumește astfel: ” Județul Maramureș împărțirea pe zone de colectare a deșeurilor”; 11. Se introduce Anexa nr.5 - Lista informativă cu agenții economici care sunt autorizați pentru colectarea anvelopelor uzate sau pentru preluarea responsabilității gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care întroduc pe piață anvelope noi și/ori anvelope uzate destinate reutilizării. 12. Art.1 alin.(2) se modifică și va avea următorul conținut: „Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfăsurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.”; 13. Art.1 alin.(5) se modifică și va avea următorul conținut „Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament au caracter minimal. ADIGIDM-MM poate aproba și alți indicatori de performanță și condiții tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora.”; 14. Art.2 alin.(1) lit.a) se modifică și va avea următorul conținut : „colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activităti comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori. Conform SNGD sunt incluse aici deșeurile menajere și similare din comerț, industrie/operatori economici, instituții, inclusiv fracții colectate separat, precum: deșeuri biodegradabile, deșeuri de ambalaje, deșeuri voluminoase din gospodării (gen: obiecte de mobilier, dulapuri, pături, saltele, etc.,), deșeuri cu conținut periculos provenite din gospodării (care vor fi colectate și depozitate separat și în condiții de siguranță pentru mediu și sănătate, urmând a fi preluate, tratate/eliminate de operatori special autorizați/licențiați). Există 7 centre de colectare a deșeurilor voluminoase: Borșa, Seini, Somcuta Mare, Baia Mare, Vișeu de Sus, Târgu Lăpuș, Sighetu Marmației care au în dotare câte un container special pentru deșeuri periculoase din deșeuri menajere;” 15. Art.2 alin.(1) lit.c) se modifică și va avea următorul conținut : „compostarea individuală a deşeurilor biodegradabile;” 16. Art.2 alin.(1) lit.d). e), f), g) şi h) se elimină; 17. Titlul art.4 se modifică și va avea următorul conținut : „Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează: ” 18. Art.4 punctele: 6, 7, 30, 35, 43 şi 45 se elimină; 19. Art.4 punctul 41 se modifică și va avea următorul conținut : „sistem public de salubrizare - ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, construcţiilor şi terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;” 20. Art.5 alin.(4) se modifică și va avea următorul conținut : „Pentru colectare mai sunt prevăzute containere pentru deșeuri menajere, igloo-uri pentru colectare selectivă, pubele, saci personalizați, containere pentru deșeuri voluminoase, vehicole de transfer de mare tonaj, remorci și containere de transfer, compostoare individuale” 21. Art.5 alin.(5) și (6) se elimină; 22. Art.6 se modifică și va avea următorul conținut : „Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performantă din caietul de sarcini al serviciului și contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobați de ADIGIDM-MM și prevăzuți în Anexa 1 la prezentul Regulament.” 23. Art.7 alin.(4) se modifică și va avea următorul conținut : „Operatorul Serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea Serviciului conform programului aprobat de ADIGIDM-MM în numele și pe seama unităților administrativ teritoriale membre, cu excepția cazurilor de fortă majoră care vor fi menționate în contractul de delegare.” 24. Art.8 alin.(1) se modifică și va avea următorul conținut : „Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură Serviciul de salubrizare, pe raza administrativ-teritorială a județului Maramureș.” 25. Art.9 alin.(1) se modifică și va avea următorul conținut : „Fiecare operator va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente, care se vor regăsi și în Caietul de Sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului sau care vor fi puse la dispoziție de către ADIGIDM-MM înainte de începerea prestării serviciului:” 26. Art.9 alin.(1) lit.a) se modifică și va avea următorul conținut : „contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii; ” 27. Art.9 alin.(1) lit.b) și q) se elimină; 28. Art.11 alin.(1) se modifică și va avea următorul conținut : „Atât ADIGIDM-MM cât și operatorii care au primit în gestiune delegată Serviciul de salubrizare, în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să-și organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9, alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință, la cererea autorităților de inspecție. 29. Art.11 alin.(2) se modifică și va avea următorul conținut : „La încheierea activității, operatorul va preda ADIGIDM-MM, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o în executarea contractului de delegare de gestiune, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.” 30. Art.14 se modifică și va avea următorul conținut:: ”Următoarele categorii de deșeuri vor fi colectate separat de pe teritoriul unitătilor administrativ-teritoriale și transportate la stațiile de sortare/instalațiile de tratare stabilite în cadrul SMID Maramureș:  deșeurile reciclabile (hatie&carton, metal+plastic, sticlă), inclusiv deșeuri de ambalaje;  deșeurile municipale (altele decat cele reciclabile colectate separat);  deșeurile periculoase din deșeurile menajere și similare;  deșeurile voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici;  deșeurile din parcuri și grădini (colectarea și transportul la TMB intră în sarcină instituțiilor care se ocupă cu întreținerea acestora);  deșeurile din piețe (colectarea și transportul la TMB intră în sarcină instituțiilor care se ocupă cu întreținerea acestora);  deșeurile stradale (colectarea și transportul la TMB intră în sarcină operatorilor de salubritate care se ocupă cu măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice);  deșeurile provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora (doar deșeuri de mici dimensiuni care pot fi asimilate deșeurilor menajere și care intră la pubela de deșeuri reziduale). Gestionarea deșeurilor de mari dimensiuni din construcții și demolări intră în sarcina constructorului ori a generatorului și vor fi gestionate corespunzător de către aceștia, pe bază de contract cu operatori specializați.” 31. Art.17 se modifică și va avea următorul conținut; ” Alin.(1) Persoanele fizice și juridice, generatoare de deșeuri municipale din unitățile administrative –teritoriale de pe raza județului Maramureș, trebuie să realizeze activitatea de separare la sursă, conform sistemului de colectare stabilit prin Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) conform Aplicației de Finanțare și Contractului de Finanțare nr.462/RP/10.02.2014, în condiții salubre, în spații special asigurate și amenajate minimal de către autoritatea administrației publice locale și dotate cu recipienți de operatorul de salubrizare. Amenajări suplimentare vor putea fi efectuate de către operator pe baza consultării autorității administrației publice locale. Alin.(2) Sistemul de colectare selectivă stabilit prin SMID prevede colectarea separată a deseurilor reciclabile pe 3 fracții (hârtie/carton, metal și plastic, sticlă) și deșeuri municipale (altele decât cele menajere colectate separat).” ; 32. Dupa art.17 se introduce un nou articol art.17¹ cu următorul conținut; Alin.(1) a) Colectarea deșeurilor reciclabile (hârtie/carton, metal, plastic și sticlă) în punctele de colectare colectivă se va realiza în recipienți tip igloo 1100L (se vor utiliza cele 9.919 igloo-uri achizitionate prin proiectul SMID) amplasate în general la intersecții de străzi, pentru fiecare fracție de deșeu reciclabil, astfel: • Un container tip igloo pentru hârtie și carton; • Un container tip igloo pentru metal și plastic; • Un container tip igloo pentru sticlă. b) Colectarea deșeurilor prevăzute la lit.a) se va face, de regulă, săptămânal. c) Deșeurile din sticlă se vor colecta în puncte de colectare colectivă dotate cu container tip igloo atât în mediul rural cât și în mediul urban (atât în zonele de blocuri de locuințe cât și în zonele de case), nefiind permis amestecul sticlei cu deşeuri din materiale de tip porţelan/ceramică. Alin.(2) a) Deșeurile reciclabile din (hârtie, carton, metal și plastic) în zonele de case (urban și rural) se va realiza prin sistemul „din poartă în poartă”, fiecare gospodărie urmând a fi dotată cu următorii recipienți: • Pubelă/sac personalizat pentru deșeurile din hârtie și carton; • Pubelă/sac personalizat pentru deșeurile din metal și plastic. b) Colectarea deșeurilor prevăzute la lit.a) se va face, de regulă, lunar. c) Trecerea la colectarea „din poartă în poartă” se va realiza treptat, până la sfârșitul anului 2025, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în PNGD..”; 33. Dupa art. 17¹ se introduce art. 17² cu următorul conținut; „(1) Deșeurile voluminoase vor fi colectate selectiv, periodic și vor fi transportate de către operatorul serviciului de salubrizare, care prestează activitatea în zona respectivă de colectare, la cel mai apropiat centru de colectare deșeuri voluminoase. (2) Colectarea deșeurilor voluminoase de la populație se va face prin: • Colectarea la rigolă în cadrul campaniilor de colectare organizate, cel puțin, trimestrial în mediul urban și semestrial în mediul rural; • Colectarea în urma unei solicitări telefonice; • Sistem de colectare prin aducerea voluntară”; 34. Dupa art. 17² se introduce art. 17 indice 3 cu următorul conținut: „Alin. (1) a) Colectarea deșeurilor municipale (altele decât cele din hârtie, carton, plastic, metal și sticlă colectate separat) în punctele de colectare colectivă se va realiza în recipienți dimensionați în funcție de necesități, iar din locuințele individuale, se va realiza în recipienți de capacitatea solicitată de persoanele fizice deservite. Recipienții achiziționați prin proiect, adiționali celor existenți, sunt de 120 L și 1100 L. b) Persoanele juridice vor fi dotate, contra cost, cu tipul de recipient solicitat. c) deșeurile prevazute la lit.a) sunt de tip: 1. a) resturi de carne şi peşte, gătite sau proaspete; b) resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frişcă); c) ouă întregi; d) grăsimi animale şi uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat); e) excremente ale animalelor de companie; f) scutece/tampoane; g) cenuşă de la sobe (dacă se ard şi cărbuni); h) resturi vegetale din curte tratate cu pesticide; i) lemn tratat sau vopsit; j) conţinutul sacului de la aspirator; k) mucuri de ţigări; l) veselă din porţelan/sticlă spartă, geamuri sparte. 2. a) resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite; b) resturi de pâine şi cereale; c) zaţ de cafea/resturi de ceai; d) păr şi blană; e) coji de ouă; f) coji de nucă; g) cenuşă de la sobe (când se arde numai lemn); h) rumeguş, fân şi paie; i) resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele mărunţite, flori); j) plante de casă; k) bucăţi de lemn mărunţit; l) ziare, hârtie, carton mărunţite, umede şi murdare. d) În zona rurală s-au alocat compostoare individuale de 400 L pentru fiecare gospodărie, în scopul atingerii țintei cu privire la devierea unei cantități de deșeuri biodegradabile de la depozitare prin compostarea deşeurilor prevăzute la lit.c) pct.2. e) Frecvența de colectare a deșeurilor municipale (altele decât cele din hârtie, carton, plastic, metal și sticlă colectate separat) în punctele de colectare colectivă va fi, de regulă, de 6 ori / săptămâna în perioada 01 aprilie – 30 septembrie și de 3 ori / săptămână în restul anului. f) Frecvența de colectare a deșeurilor municipale (altele decât cele din hârtie, carton, plastic, metal și sticlă colectate separat) din poartă în poartă va fi, de regulă, săptămânală.”; 35. După art.17 indice 3 se introduce art.17 indice 4 cu următorul conținut: ” Colectarea biodeșeurilor se va realiza în amestec cu deșeurile municipale (altele decât deșeurile reciclabile colectate separat) până la implementarea unor soluții care să conducă la gestionarea pe un flux separat a acestui tip de deșeu.” 36. După art.17 indice 4 se introduce art.17 indice 5 cu următorul conținut: „(1) În vederea realizării activităţii de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente şi containere de colectare prin grija operatorului. La gospodăriile individuale colectarea se va face în recipiente care prezintă un grad de siguranţă ridicat din punct de vedere sanitar şi al protecţiei mediului. (2) Recipientele şi containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deşeuri vor fi inscripţionate cu denumirea deşeurilor pentru care sunt destinate şi marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective. (3) Fluxul deșeurilor în cadrul SMID pe fiecare zonă de gestionare în parte este prezentat schematic și descris în Anexa 4 37. Art.18 alin.(5) se modifică și va avea următorul conținut : „Menţinerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia punctelor de colectare revin persoanelor fizice şi/sau juridice în cazul în care acestea se află în spaţii aparţinând utilizatorului ori operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public. În acest ultim caz operatorul are obligația de a asigura permanent curățirea platformelor fără a percepe sume suplimentare pentru această acțiune, precum și de a asigura dezinfecția platformelor și a recipienților periodic în funcție de anotimp, dar nu mai rar de 1 dată pe săptămâna în perioada 1 mai- 31 octombrie și de 2 ori pe lună în perioada 1 noiembrie – 30 aprilie.” 38. Art.18 alin.(8) se modifică și va avea următorul conținut : ” Operatorul este obligat să remedieze în maximum 5 zile orice distrugere produsă din culpa sa platformelor amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor.” 39. Art.19 se elimină; 40. Art.21 alin.(1), (2) și (3) se elimină iar alin.(4) se renumeroteaza ca alin.(1). 41. Dupa art.21 se introduce art.21 indice 1 cu următorul conținut : „Aplicarea instrumentului economic „ plătește pentru cât arunci” se va face pe baza volumului deșeurilor generate.”; 42. Art.23 alin.(1) se modifică și va avea următorul conținut : „Operatorul are obligația să ridice anvelopele abandonate accidental la punctele de colectare a deșeurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care întroduc pe piață anvelope noi și/ori anvelope uzate destinate reutilizarii, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii. (2) Operatorul va notifica autoritățile administrației publice locale cu privire la acest aspect în vederea eliminării practicilor de abandonare a anvelopelor uzate la punctele de colectare. (3) În anexa 5 este prezentată o listă informativă a agenților economici autorizați pentru această activitate de pe raza regiunii Nord Vest.”; 43. Art.25 paragraf 1 devine alin.(1) iar paragraf 2 devine alin.(2) 44. Art.27 alin.(7) lit.d) si e) se elimină; 45. Art.30 se elimină; 46. Dupa art.31 se introduce art.31 indice 1 următorul conținut :”(1) Deșeurile de sticlă colectate separat de la producătorii de deșeuri pot fi vândute direct unui reciclator. (2) Fluxul deseurilor - Zona de colectare 1-Sîrbi, a) Deșeurile reciclabile provenind din zona de colectare 1-Sîrbi, vor fi transportate direct la Stația de sortare din cadrul CMID Sîrbi; b) Deșeurile vegetale provenind din zona de colectare 1, vor fi transportate direct la platforma de compostare din cadrul instalației TMB Sîrbi. c) Deșeurile menajere și similare colectate în amestec și provenind din zona de colectare 1 vor fi transportate către stația de tratare mecano-biologică (TMB) din cadrul CMID. d) Deșeurile voluminoase precum și cele periculoase provenind din deșeurile menajere și similare din zona de colectare 1 vor fi transportate către cel mai apropiat CCDV . (3) Fluxul deseurilor - Zona de colectare 2 – Sighetu Marmației a) Deșeurile reciclabile provenind din zona de colectare 2 – Sighetu Marmației, vor fi transportate direct la Stația de sortare Sighetu Marmației; b) Deseurile vegetale provenind din zona de colectare 2 – Sighetu Marmației, vor fi transportate direct la platforma de compostare din cadrul instalației TMB Sîrbi. c) Deșeurile municipale colectate în amestec și provenind din zona de colectare 2 vor fi transportate către Stația de transfer Sighetu Marmației. d) Deșeurile voluminoase precum și cele periculoase provenind din deșeurile municipale din zona de colectare 2 vor fi transportate către cel mai apropiat CCDV. (4) Fluxul deseurilor - Zona de colectare 3 – Moisei a) Deșeurile reciclabile provenind din zona de colectare 3-Moisei, vor fi transportate la Stația de transfer Moisei; b) Deșeurile vegetale provenind din zona de colectare 3, vor fi transportate direct la platforma de compostare din cadrul instalației TMB Sîrbi. c) Deșeurile municipale colectate în amestec și provenind din zona de colectare 3-Moisei, vor fi transportate la Stația de transfer Moisei; d) Deșeurile voluminoase precum și cele periculoase provenind din deșeurile municipale din zona de colectare 3 Moisei vor fi transportate către cel mai apropiat CCDV. (5) Fluxul deseurilor - Zona de colectare 4 – Târgu Lăpuș a) Deșeurile reciclabile provenind din zona de colectare 4 – Târgu Lăpuș, vor fi transportate la Stația de transfer Târgu Lăpuș; b) Deșeurile vegetale provenind din zona de colectare 4, vor fi transportate direct la platforma de compostare din cadrul instalației TMB Sîrbi. c) Deșeurile municipale colectate în amestec și provenind din zona de colectare 4-Târgu Lăpuș, vor fi transportate la Stația de transfer Târgu Lăpuș; d) Deșeurile voluminoase precum și cele periculoase provenind din deșeurile municipale din zona de colectare 4-Târgu Lăpuș vor fi transportate către cel mai apropiat CCDV.”; 47. Titlul secțiunii a 3-a se modifică și va avea următorul conținut: „Organizarea compostării individuale”; 48. Art.37 alin.(3) se modifică și va avea următorul conținut :” Metodele și tehnologiile de valorificare a deșeurilor trebuie să respecte legislația în vigoare și să fie în concordanță cu planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național și județean.”; 49. Articolele de la 40 până la 76 inclusiv se elimină; 50. Art.79 lit.c) se modifică și va avea următorul conținut :” să solicite ajustarea tarifului în raport indicele prețurilor de consum pentru ramura Servicii comunicat de INS; “ 51. Art.79 lit.d) se modifică și va avea următorul conținut :” să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual”; 52. Art.80 lit.k) se elimină; 53. Art.80 lit.m) se modifică și va avea următorul conținut :” să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate; Art.80 lit.p) se modifică și va avea următorul conținut :” să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanseitati în maximum 5 zile de la sesizare”; 54. Art.80 lit.v) se modifică și va avea următorul conținut :” să asigure salubrizarea punctelor de colectare colectivă.”; 55. Art.82 lit.a) se modifică și va avea următorul conținut :” să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului de prestare.”; 56. Art.82 lit.l) se elimină; 57. Art.83 lit.d) se modifică și va avea următorul conținut :” să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit.”; 58. Art.83 lit.e) se modifică și va avea următorul conținut :” să separe la sursă, pe tipuri de materiale, deșeurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfășoară, în recipiente diferite inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate de autoritățile administrației publice locale;” 59. Art.84 alin.(1) se modifică și va avea următorul conținut :” Contractele de prestări servicii se pot încheia cu următoarele categorii de utilizatori: a) operatori economici; b) instituții publice.”; 59. Art.84 alin.(2) si (3) se elimină; 60. Art.86 alin.(1) se modifică și va avea următorul conținut :” Reprezentanții ADIGIDM-MM vor monitoriza activitatea operatorului zonal și vor face verificări ca urmare a sesizărilor venite din partea populației, iar în cazul în care rezultă neconformități se va încheia un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.”; 61. Art.87 alin.(1) se modifică și va avea următorul conținut :” Modalitățile de determinare a cantităților, cât și modul de facturare vor face parte din procedura proprie de facturare, care trebuie stabilită de ADIGIDM-MM și trebuie avută în vedere și menționată în caietele de sarcini la organizarea procedurii de delegare. 62. Art.88 alin.(1) se modifică și va avea următorul conținut :” ADIGIDM-MM stabilește și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora.”; 63. Art.93 se elimină; 64. Art.96 se modifică și va avea următorul conținut :” (1) Contravențiile în domeniul serviciului de salubrizare din Județul Maramureș, atât pentru utilizatori, cât și pentru operatori, și cuantumul amenzilor aplicate sunt cele prevăzute în: -Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; -Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a Localităților, cu modificările și completările ulterioare; -Hotărârile Consiliilor Locale sau ale Consiliului Județean. (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se face în conformitate cu prevederile Legii 51/2006, a Legii 101/2006, precum și a hotărarilor Consiliilor Locale sau a Consiliului Județean după caz; (3) La constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale sunt aplicabile prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări 65. Art.99 se elimină; 66. Art.100 se modifică și va avea următorul conținut :” (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data aducerii la cunoștință publică, cu excepția prevederilor care se referă la relatiile dintre ADIGIDM MM/UAT în calitate de autoritate contractantă și operatorul serviciului de salubrizare în calitate de delegatar, prevederi care vor intra în vigoare la momentul intrării în fază operațională a contractului de delegare, dată la care orice alte dispoziții contrare prezentului regulament își încetează valabilitatea. (2) În ceea ce privește activitățile de exploatare a stațiilor de transfer, a stațiilor de sortare,a CCDV-urilor, a stației de TMB – cu toate componentele sale, a depozitului conform din cadrul CMID Sîrbi, inclusiv în ceea ce privește activitatea de transfer și depozitare a deșeurilor, se vor respectă prevederile Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al județului Maramureș pentru activitătile aferente Centrului de Management Integrat al Deșeurilor aprobat prin Hotărarea Consiliului Județean Maramureș nr. 165/2015 – cu modificările și completările ulterioare.”; Art. II. Se aprobă indicatorii de performanță ai serviciului de salubritate pentru activitățile componente, inclusiv penalitățile pentru nerealizarea acestora, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. Art.III. Anexa nr. 1 la Regulament se înlocuiește cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre. Art. IV. Lista cuprinzând Contravențiile în domeniul serviciului de salubrizare pentru operatorii de salubritate, pentru utilizatori şi cuantumul amenzilor aplicate stabilite prin acte normative sunt prezentate in anexa nr.2 la prezenta hotărâre. Art.V. Anexa nr. 2 la Regulament se înlocuiește cu anexa nr.2 la prezenta hotărâre. Art.VI. Regulamentul serviciului de salubrizare din județul Maramureș pentru activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare va fi reeditat cu modificările și completările din prezenta hotărâre. Art.VII. Se mandatează primarul comunei Ardusat să voteze în numele și pe seama comunei Ardusat modificările de mai sus în cadrul Adunării generale a asociaților ADIGIDM MM. Art.VIII. Prezenta se comunică prin intermediul secretarului general a comunei: - Instituției prefectului Județului Maramureș; - ADIGIDM – MM; - Serviciului Administrativ gospodăresc din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; - Persoanelor și instituțiilor interesate; - se aduce la cunoștință publică prin afișsare pe site-ul primăriei Ardusat Președintele de ședință, Contrasemnează, Ghita Stelian Secretar general a comunei Ardusat, Marchiș Marioara ………………………… …………………….. HCL NR.31 /25.09.2019 Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 11 voturi ,, pentru”, 0 voturi ,, împotrivă”, 0 voturi abțineri”, la ședință fiind prezenți 11 consilieri din cei 11 aleși.
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.