19 Ianuarie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 32 din 25.09.2019

ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT Hotărârea nr. 32 din 25.09.2019 privind alegerea președintelului de ședință pe o perioadă de trei luni Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 25.09.2019 Având în vedere: Referatul de aprobare al Primarului Comunei Ardusat, înregistrat sub nr. 2464 din 03.09.2019, în calitate de initiator a proiectului, raportul de specialitate al Secretarului general a Comunei Ardusat, înregistrat sub nr. 2444 din 03.09.2019 Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Ardusat Propunerea făcută în plenul şedinţei de consiliu local privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni, respectiv lunile Octombrie, Noiembrie, Decembrie 2019, a doamnei Drule Tania; Hotărârea nr. 25 din 27.06.2019 privind alegerea președintelului de ședință pe o perioadă de trei luni În conformitate cu prevederile art.123, alin.(1) şi alin.(4) lit.a),art 129, alin.(14) şi ale art.139 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Adoptă prezenta, H O T Ă R Â R E : Art.1 Se alege președinte de ședință a Consiliului local Ardusat, doamna Drule Tania -Consilier local pe o perioadă de trei luni, respectiv lunile Octombrie, Noiembrie, Decembrie 2019; Art.2 Doamna Drule Tania exercită atribuţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local a Comunei Ardusat pentru preşedintele de şedinţă. Art.3 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general a comunei Ardusat, în termenul prevăzut de lege; - Instituției prefectului Județului Maramureș; - Primarului comunei Ardusat; - Persoanei nominalizate la punctual 1; Președintele de ședință, Contrasemnează, Ghita Stelian Secretar general, Marchiș Marioara ………………………… …………………….. HCL NR.32/25.09.2019 Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 11 voturi ,, pentru”, 0 voturi ,, împotrivă”, 0 voturi abțineri”, la ședință fiind prezenți 11 consilieri din cei 11 aleși.
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.