18 Ianuarie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 33 din 25.09.2019

ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT Hotărârea nr. 33 din 25.09.2019 privind aprobarea preţului de referinţă pe specii/grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente și natura produsului, pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Ardusat pentru anul 2020 Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 25.09.2019 Analizând temeiurile juridice,respectiv prevederile : a) art. 120 alin. (1) și art. 121 din Constituția României, republicată; b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; c) Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic , R, cu modificarile si completarile ulterioare ; d) HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica art.1, lit. ,,r”; e) art 129 alin (1) alin 2 lit c, alin (6) lit a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; f) Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată; Luând act de : - Adresa nr 5581/10.09.2019 înaintată de către Ocolul Silvic Borlești, prin care se solicită aprobarea preţului de referinţă pe specii/grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente și natura produsului, pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Ardusat pentru anul 2020 ; - Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 2584 din 13.09.2019 privind aprobarea preţului de referinţă pe specii/grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente și natura produsului, pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Ardusat pentru anul 2020; - Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ardusat; - Referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Ardusat, în calitatea sa de inițiator, a p-roiectului de hotărîre privind aprobarea preţului de referinţă pe specii/grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente și natura produsului, pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Ardusat pentru anul 2020 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Adoptă prezenta, H O T Ă R Â R E : Art.1 Se aprobă preţul de referinţă pe specii/grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente și natura produsului, pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Ardusat, conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; Art.2 Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în termenul prevăzut de lege.. Art.3 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general a comunei Ardusat, în termenul prevăzut de lege; - Instituției prefectului Județului Maramureș; - Primarului comunei Ardusat; - Compartimentului financiar - contabil; - Ocolului Silvic Borlești; Președintele de ședință, Contrasemnează, Ghita Stelian Secretar general, Marchiș Marioara ………………………… …………………….. HCL NR.33/25.09.2019 Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 11 voturi ,, pentru”, 0 voturi ,, împotrivă”, 0 voturi abțineri”, la ședință fiind prezenți 11 consilieri din cei 11 aleși.
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.