19 Ianuarie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 34 din 25.09.2019

ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT Hotărârea nr. 34 din 25.09.2019 pentru actualizarea listei bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ardusat, însușit de către Consiliul Local prin Hotărârea nr. 6/2011 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Ardusat Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 25.09.2019 Analizând temeiurile juridice,respectiv prevederile : Având în vedere: - Finalizarea obiectivelor de investiții prin Contractul de finanţare nr.C322040862600019/16.06.2009 PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ROMÂNIA pentru Proiectul Dotare cămin cultural Ardusat,reabilitarea rețelei de apă potabilă în localitatea Ardusat,rețea de canalizare în localitatea Ardusat și modernizare străzi în localitatea Ardusat,comuna Ardusat,județul Maramureș - Finalizarea Obiectivelor de investiție ,, Alimentare cu apă a satelor Arieșu de Cîmp și Colțirea, comuna Ardusat,județul Maramureș, Contractul de finanțare nr.2868/10.04.2014 - Finalizarea obiectivelor de investiții „MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA ARDUSAT,JUDETUL MARAMURES”,Contract de finanțare nr. 2968 /20.11.2017PVR la terminarea lucrarilor nr 1168/15.04.2019 - Finalizarea obiectivului de investiție „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA NORD VEST” cod SMIS 125153- lucrări de construcții aferente investiției GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CU TREI SĂLI DE GRUPĂ ARDUSAT contract de finanțare 6506 din 2015, realizat cu finanțare MEN - Raportul de specialitate a compartimentului financiar- contabil pentru actualizarea listei bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ardusat, însușit de către Consiliul Local prin Hotărârea nr. 6/2011 privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Ardusat - Hotărârea Consiliului Local Ardusat nr.6 /2011 privind insusirea inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Ardusat - Hotarârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Maramures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramures, modificată și completată prin Hotărârea nr. 656/2010 - Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ardusat În conformitate cu prevederile :  art. 129, alin. (1) si alin. (2), litera „b si c” alin. (7) lit.,,n’’,din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  art. 286 alin(4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  art. 288 alin (2).art 289 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; În temeiul art 139, art.196 lit (a) art.198 alin.(1), din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ ; Adoptă prezenta, H O T Ă R Â R E : Art. 1. Se actualizează anexa la HCL nr. 6/2011 privind însușirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Ardusat, la pozitiile 10,12,13,14,16,24 conform anexei la prezentul proiect de hotărâre. Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Comunei Ardusat și Compartimentul financiar-contabil; Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primariei comunei Ardusat şi se transmite către: - Instituția Prefectului Județul Maramureș. - Consiliul Județean Maramureș. - Primarului comunei Ardusat . - CRFIR 6 Satu Mare. Președintele de ședință, Contrasemnează, Ghita Stelian Secretar general, Marchiș Marioara ………………………… …………………….. HCL NR.34/25.09.2019 Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 11 voturi ,, pentru”, 0 voturi ,, împotrivă”, 0 voturi abțineri”, la ședință fiind prezenți 11 consilieri din cei 11 aleși.
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.