19 Ianuarie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 35 din 25.09.2019

ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT Hotărârea nr. 35 din 25.09.2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al comunei Ardusat în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Ardusat pentru anul școlar 2019-2020 Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 25.09.2019 Având în vedere: Adresa nr 564/18.09.2019 prin care Școala gimnazială comuna Ardusat ne solicit desemnarea a doi consilieri din Consiliul local a Comunei Ardusat ca reprezentanți în Consiliul de administrație a Școlii Gimnaziale Ardusat ; Referatul de aprobare al Primarului Comunei Ardusat, înregistrat sub nr. 2617 din 18.09.2019, în calitate de initiator a proiectului ; Raportul de specialitate al Secretarului general a Comunei Ardusat, înregistrat sub nr.2620 din 18.09.2019 ; Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ardusat ; În conformitate cu: - prevederile art 129 alin (2) lit d și alin (7) lit a, din OUG 57 /2019 privind codul administrativ; - prevederile art 96 alin (1) si alin (2) din Legea nr. 1/2011; - prevederile art 4 din Ordinul nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de învatamânt preuniversitar În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Adoptă prezenta, H O T Ă R Â R E : Art.1 Se desemnează în calitate de reprezentanți ai Consiliului local a comunei Ardusat în Consiliul de administrație a Școlii gimnaziale Ardusat, pentru anul școlar 2019-2020 următoarele persoane; 1.Drule Tania Consilier local 2.Ghita Vasile Consilier local Art.2 Pe perioada mandatului persoanele nominalizate la art.1 vor duce la îndeplinire atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare. Art.3 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general a comunei Ardusat, în termenul prevăzut de lege; - Instituției prefectului Județului Maramureș; - Primarului comunei Ardusat; - Persoanelor nominalizate la punctul 1; - Școlii gimnaziale Ardusat; Președintele de ședință, Contrasemnează, Ghita Stelian Secretar general, Marchiș Marioara ………………………… …………………….. HCL NR.35/25.09.2019 Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 11 voturi ,, pentru”, 0 voturi ,, împotrivă”, 0 voturi abțineri”, la ședință fiind prezenți 11 consilieri din cei 11 aleși.
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.