19 Ianuarie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 36 din 31.10.2019

ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT Hotărârea nr. 36 din 31.10.2019 privind aprobarea cofinanţării cu 1 % a contractului de Asistenţă Tehnică „Sprijin pentru pregatirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014-2020” Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 31.10.2019 Având în vedere : - Referatul de aprobare a Primarului Comunei Ardusat ; - Raportul de specialitate nr. 2876/19.10.2019; - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Ardusat; - Contractul de servicii nr. 37/14.02.2018 încheiat între SC VITAL SA și Asocierea SC EPTISA România SRL – EPTISA Servicios de Ingenieria SL; - Contract de finanțare POIM nr. 222/30.10.2018, „Sprijin pentru pregatirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014-2020” încheiat între MFP – AM și SC VITAL SA; - Solicitarea SC VITAL SA prin adresa nr. 5341/15.10.2019 privind cofinanțarea contractului de Asistență tehnică; - Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către SC VITAL SA; - Prevederile Legii 51/2006 și ale Legii 241/2006 republicate cu modificările și completările ulterioare; Luând în considerare cerințele din „Ghidul Solicitantului POIM 2014-2020, Condiții specifice de accesare a fondurilor” pentru Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectiv specific 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației; În temeiul art.129 alin.(1) și art.196 lit (a), din OUG 57/2019 privind codul administrativ, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă cofinanțarea cu 1 % a proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014-2020”, în cuantum de 515,15 lei, fără TVA. Art.2. Alocarea sumei de 515,15 lei, fără TVA, se face de la bugetul local al Comunei Ardusat; Art.3. Direcția economică, SC Vital SA și ADI-Maramureș vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri; Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: - ADI –Maramureș - Instituției Prefectului – Județul Maramureș - Primarului comunei Ardusat Președintele de ședință, Contrasemnează, Drule Tania Secretar general a comunei Ardusat, Marchiș Marioara ………………………… …………………….. HCL NR.36/31.10.2019 Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 11 voturi ,, pentru”, 0 voturi ,, împotrivă”, 0 voturi abțineri”, la ședință fiind prezenți 11 consilieri din cei 11 aleși.
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.