19 Ianuarie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 37 din 31.10.2019

ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT Hotărârea nr. 37/31.10.2019 privind trecerea unui imobil teren în suprafaţă de 168 mp, înscris în cf. 51258, nr cadastral 51258, situat în comuna Ardusat, din domeniul public al comunei Ardusat în domeniul public al statului. Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 31.10.2019 Ţinând cont de adresa SGG nr17050/15.10.2019 înregistrată la primăria comunei Ardusat cu nr.2868/17.201.2019 însoţită de nota Guvernului României –privind trecerea din domeniul public al comunei Ardusat în domeniul public al statului, a unui imobil în suprafaţă de 168 mp, în vederea dării în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, Având în vedere : Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Ardusat, din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind trecerea unui imobil în suprafaţă de 168 mp, înscris în cf 51258, nr cadastral 51258 situat în comuna Ardusat, din domeniul public al al comunei Ardusat în domeniul public al statului, Raportul Compartimentului urbanism -cadastru nr. 2943 din 24.10.2019 Raportul/avizele de specialitate al/ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Ardusat În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (2), precum şi ale art. 293 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Hotărăşte: Art. 1. Se aprobă trecerea unui imobil teren în suprafaţă de 168 mp, înscris în cf 51258, nr cadastral 51258, situat în comuna Ardusat din domeniul public al comunei Ardusat administrarea Consiliului local al comunei Ardusat în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale. Art. 2. Prezenta poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului judeţului Maramureș; - Primarului comunei Ardusat; - Guvernului României; Președintele de ședință, Contrasemnează, Drule Tania Secretar general a comunei Ardusat, Marchiș Marioara ………………………… …………………….. HCL NR. 37/31.10.2019 Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 11 voturi ,, pentru”, 0 voturi ,, împotrivă”, 0 voturi abțineri”, la ședință fiind prezenți 11 consilieri din cei 11 aleși.
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.