19 Ianuarie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 38 din 31.10.2019

ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT Hotărârea nr. 38 din 31.10.2019 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli a comuniei Ardusat la trimestrul III.2019 Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 31.10.2019 Analizând temeiurile juridice,respectiv prevederile : a) art. 120 alin. (1) și art. 121 din Constituția României, republicată; b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; d) prevederile Secţiunii nr. 4, art. 49, alin. 12, respectiv art. 57, alin 2-1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; e) Legea 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 ; f) Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, g) art 155 alin (4) lit (c) art. 129 alin. 2 lit. b şi al. 4 lit. a precum şi ale art. 139, alin. 3 lit a, din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Luând act de : - Hotărârea nr.18 din 19.04.2019 privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei ARDUSAT, pe anul 2019; - Hotărârea nr. 26 din 31.07.2019 privind rectificarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei ARDUSAT, pe anul 2019; - Raportul de specialitate nr.2794/08.10.2019 întocmit de Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care se propune aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli a comuniei Ardusat la 30.09.2019; - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ardusat; - referatul de aprobare nr. 2823/09.10.2019 prezentat de către primarul Comunei Ardusat, în calitatea sa de inițiator, a proiectului de hotărîre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli, la sfarsitul trimestrului III al anului 2019 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Adoptă prezenta, H O T Ă R Â R E : Art.1 (1) Se aprobă execuţia veniturilor Bugetului Local al Comunei Ardusat la 30.09.2019, în valoare totală de : 3.118.932,67 lei , din care: 2.617.845,67 lei la Secţiunea de funcţionare, 501.087,00 lei la Secţiunea de dezvoltare, (2) Se aprobă execuţia Cheltuielilor Bugetului Local al Comunei Ardusat la 30.09.019, în valoare totală de – 2.223.212,63 lei, din care: 1.917.840,28 lei la Secţiunea de funcţionare. 305.372,35 lei la Secţiunea de dezvoltare. conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2019. Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Comunei Ardusat şi serviciul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ardusat. Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Ardusat, în termenul prevăzut de lege, - Instituției Prefectului județului Maramureș - Primarului comunei Ardusat - Compartimentului financiar contabil Președintele de ședință, Contrasemnează, Drule Tania Secretar general, Marchiș Marioara ………………………… …………………….. HCL NR.38/31.10.2019 Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 11 voturi ,, pentru”, 0 voturi ,, împotrivă”, 0 voturi abțineri”, la ședință fiind prezenți 11 consilieri din cei 11 aleși.
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.