19 Ianuarie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 39 din 31.10.2019

ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT Hotărârea nr. 39 din 31.10.2019 privind rectificarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei ARDUSAT, pe anul 2019; Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 31.10.2019 Analizând temeiurile juridice,respectiv prevederile : a) art. 120 alin. (1) și art. 121 din Constituția României, republicată; b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; e) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare; f) Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare; g)Legea 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019 h) art. 129, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a", art 139 alin (3) lit a) din O.U.G nr. 57/2019 din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ; Luând act de : - Referatul de specialitate a Compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care se propune o modificare a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei ARDUSAT, pe anul 2019 prin rectificare; - adresa ANAF 10834/27.08.2019 prin care s-a comunicat repartizarea pe trimester a influiențelor sumelor defalcate din TVA pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019alocate prin Ordonanța Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 nr 12/2019, pe unitățile administrative teritoriale ale județului Maramureș - Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 19 .04. 2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019; - Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 31.07. 2019 privind rectificarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei ARDUSAT, pe anul 2019 - Referatul de aprobare al primarului comunei Ardusat inițiatorul proiectului privind rectificarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei ARDUSAT, pe anul 2019; - Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Ardusat; În temeiul art.196 lit (a), din OUG 57/2019 privind codul administrativ HOTĂRĂŞTE: Art.1 Aprobarea în urma rectificării a Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Ardusat pe anul 2019,conform anexei la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2019, în valoare totală de 4.087,26 mii lei, din care 3.021,90 mii lei Secțiunea de funcționare 1065,36 mii lei Secțiunea de dezvoltare I. VENITURI TOTALE 4.087,26 mii lei 1.1 Venituri proprii 813,90 mii lei 1.2 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor (11.02.02 ) 145,00 mii lei 1.3 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale(11.02.06) 1.291,00 mii lei 1.4 Cote defalcate din impozit pe venit(04.02.01) 207,00 mii lei 1.5 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 265,00 mii lei 1.6 Sume din fondul constituit la dispozitia Consiliului Județean (04.02.05) 300,00 mii lei II. SUBVENȚII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU FINANȚAREA UNOR PROGRAME 58,36 mii lei III. EXCEDENT BUGETAR DIN ANUL 2018 1.007,00 mii lei IV.CHELTUIELI TOTALE 4.087,26 mii lei -secțiunea de funcționare 3.021,90 mii lei -secțiunea de dezvoltare 1.065,36 mii lei Art.2 Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primariei comunei Ardusat şi se transmite către: - Instituția Prefectului Județul Maramureș. - Compartimentului Financiar - contabil - Primarului comunei Ardusat - Administrația Județeană a finanțelor publice Președintele de ședință, Contrasemnează, Drule Tania Secretar general, Marchiș Marioara ………………………… …………………….. HCL NR.39/31.10.2019 Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 11 voturi ,, pentru”, 0 voturi ,, împotrivă”, 0 voturi abțineri”, la ședință fiind prezenți 11 consilieri din cei 11 aleși.
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.