19 Ianuarie 2021

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 40 din 31.10.2019

ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT Hotărârea nr. 40 din 31.10.2019 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a comunei Ardusat, județul Maramures Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 31.10.2019 Având în vedere: - Referatul de aprobare a Primarului Comunei Ardusat nr. 2777/07.10.2019; - Raportul de specialitate nr 2776 din 07.10.2019 ; - Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ardusat În conformitate cu prevederile: - art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019, privind instituirea unor facilități fiscale; - Legii 52/2003 , privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată ; - art 129, alin 2, lit b, alin 4 lit c, din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ În temeiul art. 133, alin. 1, art. 139, art.196 lit (a), din OUG 57/2019 privind codul administrativ HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal, datorate bugetului local al Comunei Ardusat de către contribuabilii persoane fizice și persoane juridice . Art.2 Se aprobă procedura de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal, datorate bugetului local al Comunei Ardusat de către contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 Prezenta hotărâre se aplică de la data adoptării până la data 15 decembrie 2019 inclusiv (data limită pentru depunerea cererii sub sancțiunea decăderii). Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija Compartimentului financiar contabil – birou impozite ți taxe. Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează Compartimentul financiar contabil – birou impozite și taxe. . Art.6 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege,: - Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş; - Primarului comunei Ardusat; - Compartimentului financiar - contabil; Președintele de ședință, Contrasemnează, Drule Tania Secretar general, Marchiș Marioara ………………………… …………………….. HCL NR.40/31.10.2019 Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 10 voturi ,, pentru”, 1 vot ,, împotrivă”, 0 voturi abțineri”, la ședință fiind prezenți 11 consilieri din cei 11 aleși.
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.