Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 41 din 25.11.2019

447
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT Hotărârea nr. 41 din 25.11.2019 privind aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA ARDUSAT, JUDETUL MARAMURES Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 25.11.2019 Având în vedere: - Referatul de aprobare a Primarului Comunei Ardusat nr. 3182/18.11.2019; - Raportul de specialitate nr 3181 din 18.11.2019 ; - Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ardusat; În conformitate cu prevederile: - art.10 alin (4) din Hotarârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferent obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; - art 12alin 4(4) Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală; - Ordinului Ministerului Dezvoltării regionale și Administrației Publice nr 2878/14.10.2019 prin care s-au modificat și completat normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de dezvoltare locală; - art 44 alin (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale; - art 129 alin(4)lit (d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; În temeiul art. 133, alin. 1, art. 139, art.196 lit (a), din OUG 57/2019 privind codul administrativ HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă Devizul general actualizat și principalii indicatori tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de „MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA ARDUSAT, JUDETUL MARAMURES”astel: Valoarea totală a investiției : 6.406.363,00 lei inclusiv TVA buget de stat : 5.929.534,38 lei inclusiv TVA buget local : 476.828,62 lei inclusiv TVA -din care construcții montaj (C+M) : 5.774.686,00 lei inclusiv TVA Art.2 Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții„MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA ARDUSAT, JUDETUL MARAMURES”, este anexă la proiectul de hotărîre. Art.3 Compartimentul achiziții și Compartimentul urbanism –cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului, primarul se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Art.4 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege: - Instituției Prefectului Județul Maramureș. - Compartimentului achiziții - Compartimentului urbanism – cadastru - Compartimentului financiar-contabil - Primarului comunei Ardusat Președintele de ședință, Contrasemnează, Drule Tania Secretar general, Mărieș Oana Augusta Teodora ………………………… …………………….. HCL NR. 41 /25.11.2019 Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 11 voturi ,, pentru”, 0 vot ,, împotrivă”, 0 voturi abțineri”, la ședință fiind prezenți 11 consilieri din cei 11 aleși.