Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 42 din 25.11.2019

419
Hotărârea nr. 42 din 25.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei ARDUSAT Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 25.11.2019 Având în vedere: - Referatul de aprobare a Primarului Comunei Ardusat nr.3147 din 13.11.2019; - Raportul de specialitate nr 3129 din 12.11.2019; - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Ardusat; - HCL20/29.08.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei ARDUSAT În conformitate cu prevederile : - Art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a) coroborate cu prevederile art. 632 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; În temeiul art 133 alin(1), art 139, art.196 lit (a), din OUG 57/2019 privind codul administrativ HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei ARDUSAT,cuprins în Anexa 1 la prezenta hotărâre. Art.2 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 20/29.08.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei ARDUSAT își încetează aplicabilitatea. Art.3 Compartimentul achiziții și Compartimentul urbanism –cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului, primarul se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Art.4 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege: - Instituției Prefectului Județul Maramureș. - Primarului comunei Ardusat - Viceprimarului Președintele de ședință, Contrasemnează, Drule Tania Secretar general, Mărieș Oana Augusta Teodora ………………………… …………………….. HCL NR. 42 /25.11.2019 Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 11 voturi ,, pentru”, 0 vot ,, împotrivă”, 0 voturi abțineri”, la ședință fiind prezenți 11 consilieri din cei 11 aleși.