Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 43 din 25.11.2019

469
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT Hotărârea nr. 43 din 25.11.2019 privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 25.11.2019 Având în vedere: - HCl nr. 37/2008 de asociere a comunei Ardusat la Asociatia de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş; - dispozitiile art.91 alin.(6) ale Ordonanța urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ potrivit cărora „Consiliul director este organul executiv de conducere a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi este format din preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi încă cel puţin 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a asociaţiei. Prin statut, asociaţii pot să prevadă şi un număr mai mare de membri, cu condiţia ca numărul total de membri în consiliul director, inclusiv preşedintele, să fie impar”; - dispozitiile art.32 alin(1) din Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş potrivit caruia „Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor asociaților, special împuterniciți în acest scop”; - Referatul de aprobare a primarului comunei Ardusat, referatul compartimentului de specialitate; - Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Ardusat; În temeiul prevederilor art.129 alin.(9), art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local al Comunei Ardusat adoptă următoarea : Hotărâre privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș Art.I Art.VII capitolul Administrarea asociației – primul paragraf din cadrul Actului constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş se modifică și va avea următorul conținut: „Consiliul director este organul executiv de conducere al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi este format din preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi încă 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a asociaţiei pentru o perioadă de cel mult doi ani. Componența Consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor asociației utilizând principiul reprezentării prin rotație.” Art.II Art.22 alin(1) din Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş se modifica si va avea urmatorul continut: : „Consiliul director este organul executiv de conducere al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi este format din preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi încă 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a asociaţiei pentru o perioadă de cel mult doi ani. Componența Consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor asociației utilizând principiul reprezentării prin rotație.” Art.III Se mandatează primarul municipiului/orașului/comunei Ardusat să voteze în cadrul Adunarii generale a asociatilor hotărârea care va cuprinde modificarea Actului constitutiv și a Statutului ascociației conform prevederilor prezentei hotărâri. Art.IV Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege: - Instituției Prefectului Județul Maramureș. - Primarul comunei Ardusat - Asociatia de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş Președintele de ședință, Contrasemnează, Drule Tania Secretar general, Mărieș Oana Augusta Teodora ………………………… …………………….. HCL NR. 43 /25.11.2019 Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 11 voturi ,, pentru”, 0 vot ,, împotrivă”, 0 voturi abțineri”, la ședință fiind prezenți 11 consilieri din cei 11 aleși.