Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 44 din 25.11.2019

415
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT Hotărârea nr. 44 din 25.11.2019 privind aprobarea modificării tarifelor de colectare a deșeurilor municipale din cadrul Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 – Sârbi Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 25.11.2019 Văzând: • Adresa nr. 405/13.11.2019 a Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş; • Contractul nr. 116/13.05.2019 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 – Sîrbi, contract încheiat între ADIGIDM MM și S.C. DRUSAL S.A. – cuprins în anexa nr.1 a prezentei hotărâri; • Fișele de fundamentare a tarifelor cuprinse în anexele nr. 2, 3 și 4 a prezentei hotărâri; • HCl nr. 37/2008 de asociere a municipiului/orașului/comunei la Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş; • Referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Ardusat și raportul compartimentului de specialitate din aparatul propriu al primarului; Având în vedere dispozițiile: • Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor – republicată, cu modificările si completările ulterioare; • Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; • Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice – republicată; • Legii nr.101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor- republicată; • Ordinului nr.109/2007 al președintelui ANRSC privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; În temeiul prevederilor art. 129 alin.(9), art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ Hotărăște: Art.1. Se aprobă stabilirea de tarife distincte pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile colectate separat și respectiv colectarea deșeurilor biodegradabile și reziduale mixte în amestec prin partajarea tarifelor de colectare a deșeurilor municipale prevăzute în contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 zona Sârbi astfel: a) tarif colectare deșeuri reciclabile colectate separate, inclusiv deșeuri voluminoase: 151,10 lei/tonă fără TVA, respectiv 179,81 lei/tonă inclusiv TVA; b) tarif colectare deșeuri menajere de la populație, altele decât cele de la litera a): 89,80 lei/tonă fără TVA, respectiv 106,86 lei/tonă inclusiv TVA. c) Pentru deșeurile menajere altele decât cele de la litera a) colectate de la agenții economici (CII) se menține tariful cuprins în contractul de delegare și anume de 105,10 lei/tonă fără TVA respectiv 125,06 lei/tonă inclusiv TVA. Art.2. (1) Se aprobă introducerea metodei de colectare din poartă în poartă de la populație, în zona de case, a deșeurilor reciclabile pentru două fracții respectiv: a) deșeurile reciclabile din hârtie și carton ; b) deșeurile reciclabile din plastic, metal și lemn; (2) Implementarea acestei metode de colectare va fi finalizată până la sfârșitul anului 2020. (3) Colectarea deșeurilor din sticlă se va realiza în recipienți de colectare de tip igloo, în varianta stabilită prin contractul de delegare. Art.3. Se aprobă modificarea tarifelor prevăzute la art.1 lit.a) astfel: tarif colectare deșeuri reciclabile, colectate separat: 270,27 lei/tonă fără TVA, respectiv 321,62 lei/tonă inclusiv TVA. Art.4. Se aprobă ajustarea tarifelor prevăzute la art.1 lit.b) astfel: tarif colectare deșeuri menajere de la populație, altele decât cele reciclabile colectate separat: 89,36 lei/tonă fără TVA respectiv 106,34 lei/tonă inclusiv TVA. Art.5. Se mandatează primarul comunei Ardusat să voteze în cadrul Adunării generale a asociaților hotărârea care va cuprinde modificarea Contractului nr.116/13.05.2019 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 – Sârbi, contract încheiat între ADIGIDM MM și S.C. DRUSAL S.A. conform prevederilor prezentei hotărâri. Art.6 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege: - Instituția Prefectului Județul Maramureș. - Primarului comunei Ardusat - Asociatia de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş Președintele de ședință, Contrasemnează, Drule Tania Secretar general, Mărieș Oana Augusta Teodora ………………………… …………………….. HCL NR. 44 /25.11.2019 Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 11 voturi ,, pentru”, 0 vot ,, împotrivă”, 0 voturi abțineri”, la ședință fiind prezenți 11 consilieri din cei 11 aleși.