Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 45 din 25.11.2019

414
ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL LOCAL COMUNA ARDUSAT Hotărârea nr. 45 din 25.11.2019 privind mandatarea ADIGIDM in vederea realizarii demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea si coordonarea activitatii de valorificare materiala si energetica a fluxului de deseuri de ambalaje din deseurile municipale impreuna cu deseurile municipale din aceeasi materiale Consiliul local al comunei Ardusat, Jud. Maramures, întrunit în sedința ordinară în data de 25.11.2019 Având în vedere: - Dispozitiile Ordonantei de urgenta 57/2019 privind Codul administrativ - Dispozitiile Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor - Dispozitiile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor - Dispozitiile legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje - HCL nr.37/2008 de aderare a UAT Comuna Ardusat la ADIGIDM MM - Referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Ardusat și raportul compartimentului de specialitate din aparatul propriu al primarului; - Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Ardusat În conformitate cu prevederile art.20 alin.5 lit.a) din Lega nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje precum si ale art. 129 alin. 2 lit.d) si alin.7 lit.n) din Ordonanta de urgenta 57/2019 privind codul administrativ În temeiul art 133 alin(1), art 139, art.196 lit (a), din OUG 57/2019 privind codul administrativ Hotărăște: Art.1 Se mandatează ADIGIDM să organizeze, să gestioneze şi să coordoneze, activitatea de valorificare materială şi energetică a fluxului de deşeuri de ambalaje din deşeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale. Art.2 Se mandatează ADIGIDM MM sa incheie parteneriate/contracte sau alte forme de colaborare cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului in vederea recuperarii, de la aceste organisme, a tuturor costurilor efectuate de catre unitatea noastra administrativ-teritoriala in vederea organizarii de campanii de informare si constientizare precum si costurile de gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului. Art.3 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege: - Instituției Prefectului Județul Maramureș. - Primarului comunei Ardusat - Asociatia de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş Președintele de ședință, Contrasemnează, Drule Tania Secretar general, Mărieș Oana Augusta Teodora ………………………… …………………….. HCL NR. 45 /25.11.2019 Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 11 voturi ,, pentru”, 0 vot ,, împotrivă”, 0 voturi abțineri”, la ședință fiind prezenți 11 consilieri din cei 11 aleși.