19 Noiembrie 2019

COMUNA ARDUSAT

Judeţul Maramureş

Asistență socială

Compartimentul Asistență Socială este organizat și funcționează ca serviciu public, fără personalitate juridică, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ardusat, județul Maramureș. Asistența socială se realizează în conformitate cu legislația în vigoare, prin acordarea de prestații sociale și furnizarea de servicii sociale.

AJUTOR DE ÎNCĂLZIRE

acordat conform O.U.G nr. 70 / 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare
Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. Aceste ajutoare pot fi solicitate pentru perioada noiembrie 2019 - martie 2020, începând cu luna octombrie a anului 2019.

AJUTOR SOCIAL

acordat conform Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, au dreptul la ajutor social.

Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia – Anexa 1 la H.G. 559 / 2017.

ALOCAȚIA DE STAT

acordată în baza prevederilor Legii nr. 61 / 1993 privind alocația de stat (republicată), cu modificările și completarile ulterioare
Pentru copiii născuți în străinătate, este necesar să se anexeze acte din care să rezulte că nu s-a beneficiat de prestații sociale în străinătate (act eliberat de către autoritățile străine (tradus) sau declarație notarială din partea reprezentantului legal al copilului, din care să rezulte același lucru).

ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

acordată conform Legii nr. 277 / 2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare
Familiile care au în îngrijire copii, cu un venit net pe membru de familie de până la 530 lei, care îndeplinesc şi alte condiţii referitoare la bunurile materiale aflate în posesie, precum şi la frecventarea de către copiii de vârstă şcolară a cursurilor, pot solicita primăriei de domiciliu acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.

INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI - STIMULENT LUNAR DE INSERȚIE

acordată conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 111 / 2010
Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 111 / 2010, atât mama, cât și tatăl copilului au dreptul la concediul și indemnizația de creștere a copilului în vârstă de până la doi ani (trei ani, pentru copilul cu handicap). Ordonanța prevede obligația ca salariata / salariatul să fi lucrat cel puțin 12 luni, în ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului, pentru a beneficia de concediu și banii aferenți.
Copyright © 2018 Primăria Comunei Ardusat. All Rights Reserved.